De siste årene har vi sett en økende bevissthet rundt rasisme, ikke minst grunnet Black Lives Matter-bevegelsen. I Norge markerte vi i 2021 20-årsdagen for drapet på Benjamin Hermansen, 10-årsmarkering for terroren i Oslo og på Utøya, og at det var to år siden Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept i forkant av et planlagt terrorangrep mot en moské i Bærum. Dette minner oss om hvilke ekstreme avtrykk rasisme har satt i vårt eget samfunn.

Ikke alle hendelser som omhandler rasisme er ekstreme, men det betyr ikke at de ikke er alvorlige. Selv om mange heldigvis opplever Norge som et godt land å bo i, viser debattklimaet at rasisme i det norske samfunnet kan være vanskelig å snakke høyt om. Noen er kanskje usikre på hvor de skal henvende seg, eller føler at terskelen er for høy. Andre har valgt å samle seg i kampen mot uakseptabel atferd, eksempelvis i eliteserien i fotball.

 

Vi vil høre fra deg

I samarbeid med Férdi Film og kommunikasjonsbyrået Los & Co har vi utarbeidet tre filmer om rasisme i dagliglivet, som publiseres i sosiale medier. Kampanjen har som mål å øke folks bevissthet om at rasisme og diskriminering kan skje på ulike måter, og at hver enkelt kan gjøre en forskjell.

 

Du kan se alle filmene her (English subtitles):

 

Ombudet ønsker å bidra til å senke terskelen for at folk engasjerer seg og støtter opp om folk som utsettes for rasisme og diskriminering i det offentlige rom. Vi håper flere som har opplevd dette, velger å dele sine opplevelser med oss.

Det er i utgangspunktet ikke ulovlig å ha rasistiske holdninger eller å dele rasistiske ord eller meninger med andre. Det kan likevel være brudd på straffelovens forbud mot hatytringer eller forbudet mot legemsbeskadigelse dersom rasistiske holdninger fører til hatefulle eller truende ytringer, trakassering eller vold. Det vil også være brudd på likestillings- og diskrimineringsloven dersom rasistiske holdninger fører til diskriminering.

LDO gir gratis juridisk veiledning til alle som har spørsmål om diskriminering eller om hva som omfattes av lovverket. Alle som kontakter oss får svar. Du kan finne ut mer om veiledningstjenesten her.

Les mer om hvordan ombudet jobber i bunnen av saken.

 

Hva er rasisme og hva er diskriminering?

Diskriminering går ut på at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon på grunn av et av diskrimineringsgrunnlagene. Et av disse grunnlagene er etnisitet, som omhandler hudfarge, språk, nasjonal opprinnelse, avstamning, og religion/livssyn. Rasisme defineres som ideen om at mennesker kan deles inn i ulike grupper på bakgrunn av «nedarvede» eller «iboende» egenskaper, og at disse gruppene igjen kan rangeres på en skala fra «dårligst» til «best».

Det kan være en stor belastning å bli utsatt for rasisme. Noen opplever også å bli feilaktig tillagt rasistiske motiver i en gitt situasjon eller debatt. Ombudet mener ikke at alle uttalelser eller meninger rettet mot menneskers bakgrunn automatisk er rasistiske, selv om de kan være uheldige.

I norsk sammenheng har holdninger til jøder og muslimer fått spesiell oppmerksomhet de siste årene. En kartlegging fra HL-senteret i 2017 viste blant annet at en av tre i befolkningen har utpregede fordommer mot muslimer, og omkring ti prosent av befolkningen mener vold og trakassering av muslimer kan forsvares på grunn av nylige terrorangrep. I fjor svarte én av tre samiske respondenter i Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark at de er blitt diskriminert på etnisk bakgrunn.

 

Hvordan jobber ombudet?

De siste årene har ombudet møtt mange organisasjoner og enkeltpersoner for å høre om deres opplevelser knyttet til rasisme og hvilke tiltak de ønsker at myndighetene iverksetter. I 2020 innledet vi et samarbeid med Sametinget for å undersøke temaet rasisme mot samer nærmere. I tillegg deltar LDO i referansegrupper som gir innspill til implementering av regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, og handlingsplanen mot diskriminering og hat mot muslimer. Ombudet er også representert i juryen til Benjaminprisen.

Internasjonalt jobber ombudet blant annet med å påse at norsk lov og offentlig forvaltningspraksis er i samsvar med FNs rasediskrimineringskonvensjonen (CERD). Det ligger i ombudets mandat å ha kontakt med spesielt utsatte grupper, og være pådrivere for endring i holdninger og adferd. LDO sender en tilsynsrapport til FNs rasediskrimineringskomité hvert fjerde år. Dette arbeidet kan du lese mer om her.

 

Vil du vite mer?

 

Ønsker du nyhetsbrev fra ombudet? Send e-post til media@ldo.no