NOU 2007:7 - Fritz Moen og norsk strafferettspleie

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til departementets høringsbrev av 30. juni 2008 vedrørende ovenfor nevnte tema.

LDO har ingen kommentarer til høringen utover det som fremgår av vårt høringsvar knyttet til rapporten ”Rett til tolk – tolking og oversettelse i norsk straffeprosess”.

Du kan lese høringsuttalelse her.