Forskrift om universell utforming av rullende materiell til jernbane

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til Samferdselsdepartementets brev av 19.12.2008. Ombudet har følgende kommentarer til høringsnotatet og forslaget til forskrift.

Les hele høringsuttalelse her.