Ombudets høringssvar.

Viser til høringsbrev av 11. september 2009.

Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, alder og nedsatt funksjonsevne. Ombudet har følgende kommentarer til utkastet til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

GENERELT

Ombudet ser positivt på forslaget om en felles kvalitetssikringsforskrift for høyere utdanning og fagskoleutdanning.

SPESIELT
AD § 1-6 NOKUTS OPPGAVER

I merknadene til § 1-6 presiseres det at listen over NOKUTs oppgaver ikke er uttømmende. Punkt 2 skisserer oppgaver knyttet til høyere utdanning, bl.a. evaluering av institusjonenes interne kvalitetssikringssystem. Ombudet vil i den forbindelse fremheve at utdannings¬institusjonene, i henhold til norsk diskriminerings¬lovgivning, har plikt til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering i forhold til kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Plikten gjelder både i forhold til institusjonenes arbeidsgiveransvar og studentrelaterte oppgaver. Plikten er viktig for å sikre studentene et godt læringsmiljø. Ombudet mener derfor at NOKUT i evalueringen av institusjonenes interne kvalitets-sikrings¬system må vektlegge at aktivt og planmessig arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering er synliggjort. Ombudet vil minne om at Norge har ratifisert flere FN-konvensjoner, som innebærer overordnede plikter for å hindre diskriminering på ulike grunnlag. Videre har Universitets- og høgskoleloven til dels sammenfallende bestemmelser med Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, når det gjelder plikt til universell utforming og individuell tilrettelegging.

AD § 1-9 OPPNEVNING AV SAKKYNDIGE

I pkt. 1 heter det bl.a. at NOKUT ”oppnevner sakkyndige til å gjennomføre evalueringer av betydning for å kunne bedømme kvaliteten i høyere utdanning”, og at NOKUT fastsetter sakkyndiges mandat. Videre sies det i merknadene at ”Der det er påkrevet forutsettes det at NOKUT velger sakkyndige som er kjent med inter-nasjonale standarder og retningslinjer for akkreditering og kvalitets¬sikrings-arbeid”. Likestillings- og diskrimineringsombudet vil, med henvisning til kommentarene til § 1-6, påpeke at det i utnevningen av sakkyndige kan være nødvendig å ta hensyn til sakkyndiges kompetanse om norsk diskriminerings-lovgivning og overordnede internasjonale bestemmelser på området. Videre kan det i fastsettelsen av sakkyndiges mandat være nødvendig å ta inn plikter knyttet til nevnte lovgivning.

AD § 1-11 TILRETTELEGGING OG INFORMASJON

NOKUTs tilsynsoppgaver forutsetter samarbeid med utdanningsinstitusjonene. I merknadene til andre ledd i denne paragrafen sies det at NOKUT selv skal vurdere hva slags opplysninger og redegjørelser som er ”påkrevde og relevante” å kreve. Likestillings- og diskrimineringsombudet vil igjen presisere at høyere utdannings-institusjoner og fagskoler har forpliktelser i forhold til diskrimineringslovgivning som må gjenspeiles i opplysninger og redegjørelser som NOKUT etterspør fra institusjonene. 

AD § 2-1 KRAV TIL KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

Merknadene presiserer at det interne kvalitetssikringssystemet skal dokumentere institusjonenes arbeid med læringsmiljøet. Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at det her spesifikt bør nevnes arbeid som kan hindre diskriminering og fremme likestilling i det psykososiale læringsmiljøet, samt arbeid som sikrer universell utforming av det fysiske læringsmiljøet (jfr. § 4-3 2i, i Universitets- og høgskoleloven). Ombudet vil gjøre oppmerksom på at eventuelle brudd på diskrimineringslovgivningen vil kunne medføre pålegg om retting, og tvangsmulkt om retting ikke foretas innen en gitt frist (jfr. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 16).

AD § 5-3 KVALITETSSIKRING

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at, på lik linje med kvalitetssikringssystemene ved universitet og høgskoler, må kvalitetssikringen i fagskoler inneholde rapportering om arbeid som kan hindre diskriminering og fremme likestilling i det psykososiale læringsmiljøet, samt arbeid som sikrer universell utforming av det fysiske læringsmiljøet. Dette vil være i tråd med norsk diskrimineringslovgivning og internasjonale bestemmelser på området. Ombudet vil videre, igjen gjøre oppmerksom på at eventuelle brudd på diskriminerings-lovgivningen vil kunne medføre pålegg om retting og tvangsmulkt om retting ikke foretas innen en gitt frist.