Høring - forslag til endringer i gravferdsforskriftenforslag

Vi viser til deres brev av 28. juni i år om ovennevnte høring.

Ombudet arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering, og har likeverdige tjenester som ett av fire satsingsområder. Slik vi ser det vil flere av forslagene til endringer i gravferdsforskriften bidra til mer likeverdige tjenester. Dette viser at myndighetene på dette området tar på alvor mangfoldet som finnes i befolkningen.

Til kap. 3

LDO støtter forslagene til endringer i punkt 3.1, 3.2. og 3.4., om endring av ordlyd til «gravplass», særskilt tilrettelagte graver og anledning til å være tilstede under selve kremasjonen.
Departementet spør særskilt om høringsinstansenes synspunkter på punkt 3.3.

LDO har ikke nok innsikt i temaet til å kunne ta et standpunkt i den konkrete problemstillingen vedrørende dispensasjon fra kravet om kiste. Det høres imidlertid ut som en grei løsning at den lokale gravferdsmyndigheten gis adgang til å dispensere fra kravet når ønsket er begrunnet i avdødes religion eller livssyn.

Til kap. 6

LDO støtter forslaget til endring i §7 annet ledd, om at gravplassen skal tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming.

Vennlig hilsen,
Bjørg Unstad, avdelingsleder.

Mariette Lobo, seniorrådgiver.