Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift

Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) viser til departementets forslag til endring av unntak for studentboliger i byggeteknisk forskrift. I og med at ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling, mangfold og et samfunn for alle, mener vi at departementet burde ha sendt forslaget på høring også til ombudet.

Ombudet har noen merknader til forslaget:

I mange år har det vært en mangel på studentboliger i Norge. At strengere krav til bedre tilgjengelighet, større bo- og besøkelsesfrihet for mange mennesker skal være årsak til mangel på studenthybler, er noe vi kjenner igjen fra samfunnsdebatten på boligmarkedet generelt. En underdekning av studentboliger var et faktum lenge før tekniske forskrifter fikk skjerpede krav til tilgjengelighet, så det er etter ombudets oppfatning ikke unntak fra kravene som kan løse underskuddet av studentboliger.

I høringsnotatet foreslås også en klausul på 10 år som vil si at boligen da vil kunne være i det ordinære boligmarkedet. Ombudet ønsker ikke å ta stilling til antall år for eventuell klausulering, men med unntak fra dagens krav vil disse boligene da ha en dårligere tilgjengelighet enn andre ordinære boliger bygget på samme tid, som igjen ytterligere begrenser boligsituasjonen for bevegelseshemmede fordi tilgjengelighetskravene er fjernet.

Til slutt vil ombudet påpeke at forslaget om unntak fra krav om universell utforming for studentboliger, etter ombudets mening, ikke vil være i tråd med Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet.

Med vennlig hilsen,

Åsulv Solstad, avdelingsleder.

Eli Knøsen, seniorrådgiver.