Høring - endringer i regelverket for foreldrepenger

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil med dette avgi høringssvar på forslag fra BLD om endringer i regelverket for foreldrepenger.

Innføring av felles opptjeningstidspunkt for mødre og fedre Departementet foreslår å innføre et felles opptjeningstidspunkt for mødre og fedre. Det vil innebære at både mor og far må ha opptjent rett til foreldrepenger tre uker før fødselen (termindato). Slik det er i dag får far vurdert sitt foreldrepengegrunnlag når han starter sitt uttak. LDO deler departementets syn på at dette ikke vil få spesielt negative konsekvenser for fedre, noen vil miste sin rett til foreldrepenger, mens andre vil få en rett de ikke hadde.

Departementet vektlegger at begge disse gruppene er små. LDO ber likevel BLD om å gjøre en kalkulering av størrelsen på de to gruppene.

Begrunnelsen for endringen er et likebehandling- og rettferdighetsprinsipp – at mor og far har samme tidspunkt for beregning av foreldrepenger og at dagens ordning medfører et betydelig merarbeid for NAV. LDO synes begge argumentene er gode. Ordningen vil dog medføre at enkelte fedre vil få et mindre grunnlag for beregning av sine foreldrepenger – for eksempel hvis de har hatt en lønnsøkning de siste månedene. I prinsippet er det viktig at fedre får mest en mulig realistisk beregning av sine foreldrepenger, men i denne sammenheng vil ikke LDO legge vekt på dette argumentet.

LDO støtter forslaget.

Fjerning av bestemmelsen om at stønadsperioden løper sammenhengende Departementet foreslår også å fjerne bestemmelsen om at stønadsperioden løper sammenhengende. Endringen innebærer at det ikke stilles noen vilkår for utsettelse av foreldrepenger. Foreldrene kan dermed fritt bestemme når de vil ta ut foreldrepengedagene innen barnet fyller tre år.

Begrunnelsen for denne endringen er at regelverket i dag er unødvendig stivbent og lite rimelig. Hvilke kriterier som gjelder for unntak fra bestemmelsen om at stønadsperioden må løpe sammenhengende, er ubegrunnede i følge departementet. I dag kan en slik unntaksbestemmelse brukes hvis fedrene jobber heltid, men fedrene må da søke om dette. En del fedre mister muligheten til å få lønnet permisjon fordi de søker for sent om å få utsatt fedrekvoten. Å fjerne bestemmelsen om at stønadsperioden løper sammenhengende, vil gjøre at flere fedre får tatt mer av sin permisjon.

Fjerningen vil også skape mer legitimitet til foreldrepengeordningen som en fornuftig og rettferdig ordning. Forslaget vil også redusere NAVs arbeid med denne typen saker.

LDO støtter forslaget.

Vennlig hilsen,

Bjørg Unstad, Avdelingsleder.

Knut Oftung, seniorrådgiver.