Høringssvar - ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til departementets høringsbrev av 7. mars 2019.

Ombudet ønsker å knytte noen kommentarer til forslaget til forskrift § 2-8 om krav til ansiktsfoto.

Som departementet skriver, har både ombudet og Diskrimineringsnemnda lagt til grunn at krav om synlige ører på passfoto i utgangspunktet innebærer en forskjellsbehandling på grunn av religion. Ombudet står fast ved denne vurderingen. Spørsmålet departementet må ta stilling til er etter dette hvorvidt et slikt krav er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og om kravet i tilfelle er forholdsmessig, og ellers ikke i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser.

Ombudet har merket seg at departementet legger til grunn at betydningen av ører som sammenligningsgrunnlag vil få redusert betydning fra 2020, idet ører ikke benyttes i algoritmene for automatisert ansiktsgjenkjenning som da skal innføres for alle søkere. Samtidig skriver departementet at det i mange år vil være behov for manuelle vurderinger av foto ved treff i det automatiserte systemet, siden sistnevnte ikke gir helt entydige resultater.

Dette taler for at det generelt bør være et krav om synlige ører på passfoto. Spørsmålet er om dette kravet bør være absolutt, eller om det skal være unntak for hodeplagg som bæres av religiøse eller andre særskilte grunner, herunder medisinske årsaker. For ordens skyld vil vi nevne at restriksjoner på bruk av hodeplagg som bæres av kulturelle eller medisinske årsaker kan reise spørsmål om diskriminering på grunn av etnisitet eller nedsatt funksjonsevne.

Hensynet til sikkerhet og muligheten til å verifisere og kontrollere identitet er utvilsomt saklige hensyn som kan begrunne krav om synlige ører på ansiktsfoto. Det kan imidlertid settes spørsmålstegn ved hvorvidt et krav om synlige ører er nødvendig i alle tilfeller. Ombudet viser her til at svært få land har et slikt krav, og at dette ikke er et minstekrav etter ICAOs standard for reisedokumenter. Det er også et spørsmål om man kan øke kvaliteten på den manuelle vurderingen av ansiktsfoto, uten bruk av ørene som sammenligningsgrunnlag.

Ombudet mener uansett at et slikt absolutt krav vil kunne være uforholdsmessig. For de personene det gjelder, vil et slikt krav kunne innebære krenkelse ved hver fremvisning av passet, dersom ørene ikke er tildekket på fotoet. For noen kan dette oppleves som så alvorlig at de unnlater å søke om reisedokumenter, og dermed blir forhindret fra å reise.

Et annet tungtveiende moment er at kravene til ansiktsfoto vil være de samme for pass og nasjonalt ID-kort. Vi legger til grunn at nasjonale ID-kort vil brukes oftere enn pass, ikke minst ved identitetskontroll nasjonalt, uavhengig av reiser. Inngrepet i religionsfriheten som krav om synlige ører på ansiktsfoto innebærer, vil da oppstå i flere sammenhenger enn i dag, og dermed få en større betydning for den enkelte.

Samlet sett mener derfor ombudet at det bør fremgå av ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort at kravet om synlige ører på ansiktsfoto ikke gjelder for personer som bruker hodeplagg som dekker ørene av religiøse eller andre særlige grunner, for eksempel ved sykdom (alternativ to i forslaget til forskrift § 2-8 fjerde ledd).

Hvorvidt unntaket kommer til anvendelse for den enkelte søker, må bero på en konkret vurdering av søknaden, som ved prøving av øvrige vilkår etter forskriften. I retningslinjene bør det presiseres at den enkeltes religiøse overbevisning ikke skal trekkes i tvil, med mindre det er konkrete holdepunkter som tilsier at overbevisningen ikke er reell, eller ikke har støtte i vedkommendes trosretning.

Vennlig hilsen

May Schwartz
avdelingsleder

Margrethe Søbstad
fagdirektør

Brevdato: 06.06.19