Likestillings- og diskrimineringsombudet er et uavhengig forvaltningsorgan som har som oppgave å fremme reell likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion og livssyn.

Ombudet håndhever i dag blant annet likestillingsloven og diskrimineringsloven om etnisitet, som forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisitet, religion og livssyn. Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med forpliktelsene Norge har etter blant annet FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon.

 

Overordnede innspill

Ombudet er enig med Kunnskapsdepartementet i at forslaget om å innføre forbud mot ansiktsdekkende plagg ikke er i strid med norsk rett og Norges internasjonale fopliktelser, herunder de nevnte konvensjonene ombudet fører tilsyn med.

Ombudet støtter departementets forslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg for ansatte i barnehage, de som arbeider på skole og som er i kontakt med elevene og ansatte på universitet og høyskoler i forbindelse med undervisning. Videre slutter ombudet seg til forslaget om et nasjonalt forbud for elever i grunnskole og videregående skole, og i voksenopplæringen. Ombudet slutter seg også til departementets forslag om forbud i introduksjonsloven, men vil påpeke at her er det særlige hensyn som gjør seg gjeldende. Det vil derfor være nødvendig at kommunene har dialog med dem det gjelder med sikte på at den enkelte kan gjennomføre opplæringen. Når det gjelder studenter, anbefaler ombudet å beholde dagens regelverk med mulighet for lokale forbud mot ansikstedekkende plagg i undervisnings- og eksamenssituasjon.

Forbudet er nøytralt utformet, men vil særlig ramme muslimske kvinner som bærer nikab eller burka. Ettersom det ikke er mange som bruker religiøse plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i Norge i dag, kan det innvendes at det ikke er nødvendig å innføre et forbud, og at det til og med kan bidra til å skape en avstand mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen og slik sett ha konsekvenser for integrering. Ombudet er imidlertid enig i departementets vurdering om at det vil være lite tilfredsstillende å vedta regler først på et tidspunkt hvor det er langt flere som bruker det. Det kan i seg selv også være positivt at spørsmålet får sin løsning generelt, noe som gir en forutberegnelighet for alle parter.

 

Forbud for ansatte mv.

Ombudet støtter departementets forslag om et nasjonalt forbud mot klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet for ansatte i barnehage, de som arbeider på skole og som er i kontakt med elevene og ansatte på universitet og høyskoler i forbindelse med undervisning. Ombudet deler fullt ut begrunnelsen til departementet om å sikre god kommunikasjon, samhandling mellom mennesker og et godt læringsmiljø.

Departementet viser også til at et nasjonalt forbud på dette området vil gi et signal om at samfunnet ikke aksepterer en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet. Det kan argumenteres for at en slik tilleggsbegrunnelse vil være i tråd med statens forpliktelse til å iverksette tiltak «for å endre menns og kvinnes sosiale og kulturelle adferdsmønstre med sikte på å avskaffe fordommer og skikk og bruk og all annen praksis som bygger på forestillingen om at det ene kjønn er mer eller mindre verd enn det andre, eller på stereotype roller for menn og kvinner.», jf. FNs kvinnekonvensjon artikkel 5 (a). På den annen side viser utvalgte studier fra Storbritannia, Canada, Frankrike og Danmark at mange muslimske kvinner bruker ansikstedekkende plagg frivillig, og at deres valg er uttrykk for personlig identitet og tro.

Samtidig vil det være vanskelig å se bort fra den religiøse og/eller kulturelle begrunnelsen for ansiktsdekkende plagg, at det i utgangspunktet kun er kvinner slike plagg er ment for, og den betydning bruk av ansiktsdekkende plagg generelt har for deltakelse i samfunnet, uavhengig av om den enkelte kvinne velger å benytte slike plagg av egen fri vilje.

På denne bakgrunn kan det derfor stilles spørsmål ved om likestillingsaspektene ved et forbud er tilstrekkelig utredet til at man kan si at et forbud er egnet til å oppnå formålet om likestilling.

Et forbud for ansatte mv. vil skape forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og begrunnelsen for forbudet er direkte knyttet til utførelsen av arbeidsoppgavene for ansatte i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Ombudet kan ikke se at det er behov for å ta hensyn til lokale behov ved utformingen av et forbud for ansatte i barnehage og for personer som skal undervise. Selv om det ikke er dokumentert gjennom forskning at bruk av ansiktsdekkende plagg virker negativt på læringsmiljøet, er det etter ombudets oppfatning rimelig å legge til grunn at slike plagg kan være til hinder for god kommunikasjon, slik departementet gjør.

 

Forbud for elever og i introduksjonsloven

Ombudet støtter også forslaget til et nasjonalt forbud for elever i grunnskole og videregående skole og i voksenopplæringen med tilsvarende begrunnelse som ovenfor.

Når det gjelder deltakere i introduksjonsprogram og norsk- og samfunnskunnskapsopplæring etter introduksjonsloven, viser departementet til at opplæringen etter introduksjonsloven består av tradisjonell klasseromsundervisning og undervisning og aktiviteter utenfor klasserommet. Dette forholdet sammenholdt med at deltakerne er voksne nyankomne innvandrere med begrensede språklig ferdigheter på norsk, gjør at kommunikasjonshensynet gjør seg særlig gjeldende på dette området.

Samtidig understreker ombudet at det er i samfunnets interesse at slik opplæring gjennomføres, og at stans av opplæringen er inngripende for den enkelte deltaker. Gjennomført opplæring er vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Av den grunn mener ombudet det er avgjørende at den enkelte kommune går i dialog med den det gjelder for å finne løsninger som gjør at opplæringen kan gjennomføres, slik departementet legger opp til. Viktigheten av slik dialog må kommuniseres tydelig til kommunene. Departementet viser også til at deltakeren bør gis mer enn én mulighet til å etterkomme forbudet, noe ombudet slutter seg til.

 

Forbud for studenter

Når det gjelder departementets forslag til forbud for studenter i forbindelse med undervisning mv., er ombudet usikker på om et nasjonalt lovforbud er et egnet og nødvendig tiltak for å ivareta hensynet til kommunikasjon og samhandling. En åpenbar fordel med et nasjonalt forbud er, som departementet påpeker, at det gir like regler over hele landet, og at den enkelte undervisiningsinstitusjon slipper å ta stilling til om det skal innføres et lokalt forbud eller ikke. I tillegg framhever departementet at et lovforbud kan forhindre en økende bruk av nikab og burka.

Ombudet mener imidlertid at det kan ses på som uheldig at forbudet er utformet uten mulighet for unntak og utøvelse av skjønn i det enkelte tilfellet. Videre har ombudet merket seg at flere av de store utdanningsinstitusjonene ønsker mulighet for lokale tilpasninger. Utdanningsinstitusjonene som tilbyr høyere utdanning bruker i varierende grad undervisningsformer som krever samhandling mellom deltakere i undervisningen. At forbudet for eksempel vil gjelde for studenter i forbindelse med alle former for undervisning, kan føre til at forbudet rekker videre enn det formålet om god kommunikasjon og godt læringsutbytte tilsier. Det følger blant annet av høringsnotatet (s. 21) at Høyskolen i Oslo og Akershus mener at det ikke vil være problematisk at enkelte studenter bærer nikab i en forelesningssituasjon der det er mange studenter til stede. Det samme gjelder at forbudet for eksempel vil gjelde «på utdanningsinstitusjonenes områder i pauser og lignende i tilknytning til studiene». Plagg som dekker ansiktet kan selvsagt også være til hinder for sosialisering og kommunikasjon også utenfor undervisningen. Behovet for et forbud i pauser mv. sett opp mot et ønske om et godt læringsutbytte er imidlertid ikke like sterkt til stede.

Ombudet mener derfor at å beholde dagens regelverk med mulighet for lokale forbud i større grad vil bidra til å oppfylle formålet om å ivareta god kommunikasjon og godt læringsutbytte tilpasset den enkelte institusjon. På denne måten kan den enkelte utdanningsinstitusjon som tilbyr høyere utdanning selv avgjøre hvorvidt det er behov for og hvorvidt det er ønskelig å vedta et forbud og bestemme hvordan forbudet skal utformes.

 

Håndheving

Når det gjelder forslaget til håndheving av forbudet, ser ombudet positivt på at det i første omgang skal gjennomføres en samtale med den det gjelder. Dette vil være mer hensiktsmessig, og kan bidra til at man unngår en konflikt om saken. Reaksjoner på overtredelse av forbudet bør for øvrig utformes nokså likt, slik at det ikke blir store forskjeller mellom studiestedene og de enkelte elevene som bruker plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.