Høring på arbeidsgrupperapporten om utredning av pensjon fra første krone og første dag

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne. Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs  konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, rasediskrimineringskonvensjonen og kvinnekonvensjonen. 

Ombudet viser til høringen på rapporten om pensjon fra første krone og første dag.

Nedenfor følger ombudets svar på høringen. 

 

Innledende betraktninger 

I norsk arbeidsliv er det mange kvinner, både med etnisk norsk og annen etnisk bakgrunn som jobber i deltidsstillinger og/eller i lavtlønnsyrker i det private næringsliv.


En slik arbeidssituasjon kan gjøre det utfordrende å ha tilstrekkelig inntjening til å kunne oppnå økonomisk uavhengighet, særlig som pensjonist. Flere aktører har de siste årene i økende grad blitt opptatt av de økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn og hvilke utfordringer det gir. Det er viktig at pensjonssystemet er innrettet slik at det i størst mulig grad bidrar til økonomisk likestilling mellom kvinner og menn.

Store deler av varehandel, hotell- og serveringsbransjen baserer seg på ung arbeidskraft. Å innrette pensjonsordningene med et blikk på unges mulighet til å få samme økonomiske betingelser i sitt arbeidsforhold som eldre kolleger, er et likestilingspolitisk tiltak når det gjelder alder.

 

Pensjon fra første krone og første dag

Ombudet ønsker en pensjonsordning som bidrar til at grupper som i dag har lav lønn gjennom sitt yrkesliv og/eller jobber i små deltidsstillinger skal få økte muligheter til å opptjene pensjon. Ombudet er også opptatt av at unge arbeidstakere skal ha lik mulighet som sine eldre kolleger til å opptjene pensjon.

Pensjon fra første krone og første dag høres i første omgang ut som en god løsning.

Slik vi ser det ligger utfordringen i hvordan de økonomiske aspektene av utvidelsen håndteres, og vi registrerer uenigheten mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden om hvem som skal være ansvarlig for kostnadene.

 

Økonomiske konsekvenser for arbeidstakere og virksomheter

Arbeidsgruppen har i sitt mandat fått i oppdrag å vise hvilke økonomiske konsekvenser ulike endringer i pensjonsordningen vil medføre.

Her fremkommer både beregninger for modeller der arbeidstaker må bidra med økt innbetaling og ordninger der arbeidsgiver får økte utgifter. I tillegg vies relativt stor plass  til beskrivelse av en kostnadsnøytral modell.

For ombudet er det viktig at man i det videre arbeidet gjør grundige vurderinger av de langsiktige konsekvensene av en endring i pensjonsordningen. Hvis regningen for endringer i ordningen primært legges på de ansatte gjennom lavere lønnsøkning og/eller lavere opptjening for de med lønn over 6 G, kan det gi uønskete langsiktige effekter der arbeidstakere i privat sektor får en forverret økonomisk situasjon når tanken var å forbedre situasjonen.

 

Arbeidsmarkedskonsekvenser

Arbeidsgruppen peker på at en effekt av endringene kan være at virksomheter tilpasser arbeidsstokken til ny pensjonsordning for eksempel gjennom å ha færre ansatte i deltidsstillinger. I Norge er vi opptatt av en heltidskultur, og for flere ansatte kan det være gunstig at arbeidsgiver ønsker at de jobber i større stillingsprosenter. Men som arbeidsgruppen påpeker, kan det redusere muligheten til deltakelse i arbeidslivet for grupper som har behov for å jobbe deltid. Dette er en uheldig virkning.

Sett fra ombudets ståsted, er det behov for å gjøre ytterligere vurderinger av hvilke arbeidsmarkedseffekter en endring vil kunne få. Vi mener det er viktig  å få effektene vurdert i et likestillingsperspektiv.

 

Avsluttende kommentarer

Arbeidsgruppen har levert en solid rapport der det vises til mange ulike løsninger for fremtidige ordninger og det vurderes mange konsekvenser. Frem til et lovforslag legges frem, håper ombudet at likestillingsmessige konsekvenser av endringer i pensjonsordningen utredes, slik utredningsinstruksen legger opp til.

 

Med vennlig hilsen

 

Inger Eline Romundgard                               

      seniorrådgiver                               Hanne Bjurstrøm 

                                              Likestillings- og diskrimineringsombud