Høringssvar - Forslag til endringer i reglene om hjelpemiddel fra folketrygden til personer med kjønnsinkongruens

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 16. november 2020, der Arbeids- og sosialdepartementet har sendt forslag om endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk på høring, med høringsfrist 15. februar 2021.

 

1.    Innledning

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunn av blant annet kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

I lys av vårt mandat har vi merknader til krav om diagnosen kjønnsinkongruens for å få dekket utgifter til hjelpemidler.

 

2.   Ombudets vurdering

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å fjerne kravet om at personer med kjønnsinkongruens skal ha fått tilsagn om kirurgisk kjønnsbekreftende behandling og ha startet med hormonell behandling for å få parykk og brystprotese. I stedet skal det være tilstrekkelig at en kan dokumentere med legeerklæring at en har diagnosen kjønnsinkongruens.

Ombudet stiller seg bak forslaget om å fjerne dagens krav. Når det gjelder kravet om å dokumentere med legeerklæring at en har diagnosen kjønnsinkongruens, støtter ombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) merknader i høringssvar av 28. januar 2021.

Ombudet mener, som Bufdir, at hjelpemidler ikke bør være avgrenset til personer som har fått diagnosen kjønnsinkongruens, men at det legges en fleksibel og individuell tilnærming til grunn som innebærer at også personer uten diagnosen kan få tilgang til hjelpemidler. Ombudet viser til at vernet mot diskriminering på grunn av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ikke er betinget av eventuelle diagnoser.[1] Etter ombudets syn vil en fleksibel og individuell tilnærming bidra til å oppnå hensynet med endringene, som blant annet er å sikre at hjelpemidlene er tilgjengelige for personer som har behov for dem og mindre sykeliggjøring av gruppen, som igjen kan gi positiv effekt for den enkeltes livskvalitet.

Ombudet oppfordrer også Arbeids- og sosialdepartementet til å vurdere om det i tillegg til brystprotese og parykk er andre hjelpemidler som personer i denne gruppen har behov for og som faller inn under departementets ansvarsområde, og i så fall om dette bør tas inn i forskriften.

 

Vennlig hilsen

 

Rønnaug Mathiassen Retterås

avdelingsleder

                                                                          Helene Julie Falch

                                                                                  rådgiver

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur.

 

[1] Prop.81 L (2016-2017), merknadene til § 6 på s. 313.