Høringssvar - et forbedret pensjonssystem

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringen «Et forbedret pensjonssystem» med høringsfrist 21. oktober. 

Nedenfor følger ombudets svar på høringen. 

 

Innledende bemerkninger 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne. Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, rasediskrimineringskonvensjonen og kvinnekonvensjonen. 

Når det gjelder alder, arbeider ombudet for å hindre diskriminering på bakgrunn av alder både i og utenfor arbeidslivet, og for både yngre og eldre personer. Hvert år mottar ombudet mellom 50 til 70 saker som gjelder aldersdiskriminering i arbeidslivet. Hovedtyngden av alderssakene omhandler rekruttering, der særlig eldre kan oppleve seg forbigått eller at arbeidsgivere søker etter yngre personer i stillingsannonsene.

 

Det er et behov for en aktiv arbeidsgiverpolitikk 

Et av forslagene i høringen er å øke aldersgrensen på 62 år med en «normert pensjoneringsalder» som stiger i takt med forventet levealder. Denne pensjonsalderen skal gjelde flatt uavhengig av yrke og bransje.

Forslaget om økte aldersgrenser er helt avhengig av en aktiv og systematisk arbeidsgiverpolitikk for å sikre at eldre både skal kunne få arbeid, og for at eldre skal kunne få flere år i jobb. Diskriminering på grunn av alder i forbindelse med intervju og tilsetting, er som nevnt over, et område ombudet jevnlig blir kontaktet om. Det er heller ikke uvanlig at eldre blir rammet hardt ved omstillinger og nedbemanninger i arbeidslivet, og at dette kan gjøre det vanskeligere å komme inn i arbeidslivet igjen. 

I tillegg vil de fleksible uttaksreglene gjøre at det blir relativt stor forskjell på årlig pensjon ut fra om pensjonen tas ut tidlig eller sent. Det å miste muligheten til å få, eller beholde arbeid, vil dermed få konsekvenser for pensjonen til den enkelte. Samtidig vet vi at økt alder øker risikoen for helseproblemer. For å kunne bli værende i jobb med helseproblemer, vil mange være avhengig av at arbeidsgiver tilrettelegger. Av erfaring fra sakene vi mottar i vår veiledningstjeneste, har arbeidsgivere allerede utfordringer med å tilrettelegge for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Når pensjonsalderen øker, kan det bli flere ansatte som vil ha behov for slik tilrettelegging.

Likestillings- og diskrimineringsloven § 26 forplikter alle arbeidsgivere til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av: «kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse» i sin virksomhet. Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. Alder er ikke omfattet av denne aktivitetsplikten.  Dette mener ombudet er uheldig. Det er, som nevnt over, et stort behov for et aktivt, målrettet og systematisk arbeid for å forebygge aldersdiskriminering og for å sikre tilrettelegging for eldre i arbeidslivet. Dette kunne denne plikten ha bidratt til, og den har et stort nedslagsfelt siden alle arbeidsgivere er omfattet. Ombudet kan ikke se at det er noen gode grunner for å ikke ha en aktivitetsplikt knyttet til aldersdiskriminering. Dette har blant annet også blitt påpekt i ombudets høringssvar til forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov fra 2015, se punkt 7.2. 

Ombudet mener, på bakgrunn av dette, at likestillings- og diskrimineringslovens § 26 bør endres slik at alder blir omfattet.

Ombudet ser frem til å følge departementets arbeid med å følge opp anbefalingene etter at høringsprosessen er avsluttet.

 

 

Vennlig hilsen

 

 

Rønnaug Mathiassen Retterås

avdelingsleder

                                                                           Anette Moldrem

                                                                          seniorrådgiver