Likestillings- og diskrimineringsombudets høringssvar til forslag om ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 08.04.2022 der Barne- og familiedepartementet har sendt forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon på høring, med høringsfrist 25.05.2022.

 

1.    Innledning

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne, og håndhever diskrimineringslovgivningen på disse områdene.

Ombudet har også tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD), FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

I lys av vårt mandat har vi merknader til kommisjonens kompetanse og kommisjonens underretting av oppdragsgiver.

 

2.   Ombudets kommentarer til høringsnotatet

  • Kommisjonens kompetanse

Departementet foreslår forskriftsendring når det gjelder kommisjonens kompetanse innen allmenn psykiatri eller nevrropsykologi. Det foreslås en mer generell formulering om at medlemmene skal har en «relevant faglig kompetanske innen kommisjonens ansvarsområder». 

Ombudet støtter en slik formuleringsendring, og forutsetter at kommisjonens kompetanse også inkluderer kjennskap til variasjoner av seksuell orientering og kjønnsidentitet, funksjonsevne og fuksjonsnedsettelser, i tillegg til etniske minoriteter, som er eksplisitt nevnt i avsnitt 3.1. 

Ombudet merker at departementet foreslår at det skal være kjønnsbalanse i kommisjonens utvalg. Dette er vi positive til. 

 

  • Kommisjonens underretting av oppdragsgiver

 

Videre foreslår departementet en regelendring i avsnitt 5.2. angående underretting av kommisjonens vurdering. Forslaget vil ha den virkning at  kommisjonens vurderingen kun deles med sakkyndige, og ikke til oppdragsgiver (foreldrene) i foreldretvistsaker. Slik ombudet forstår forslaget, betyr dette at sakkyndigen må videre underrette oppdragsgiverne/foreldrene om kommisjonens vurdering.

Ombudet ser ikke at dette forslaget er begrunnet. Vi merker oss at denne ordningen bryter med rutinen som gjelder i barnevernssaker, hvor kommisjonen underretter både sakkyndigen og oppdragsgiver (barnevernstjenesten).

Ombudet mener at forskriftens forslag om at foreldrene ikke mottar kommisjonens vurdering direkte, er uheldig. Forslaget gjør at mor og far som oppdragsgivere i foreldretvistsaker stilles dårligere enn barnevernstjenesten som oppdragsgiver i barnevernsaker. Behovet for å underrette foreldrene direkte i foreldretvistsaker forsterkes av at foreldrene er private aktører og har mindre kjennskap til de rettsprosessuelle reglene. Ombudet kan heller ikke se noen gode grunner til at oppdragsgiver ikke skal motta vurderingen direkte fra kommisjonen.

Ombudet foreslår derfor at kommisjonen underretter oppdragsgiver og den sakkyndige om sin vurdering, både i barnevernsaker og foreldretvistsaker. Dette vil innebære at forslaget til ny § 4 femte ledd andre punktum fjernes.

 

3.   Oppsummering

 

Ombudet ser frem til å følge departementets arbeid med å følge opp anbefalingene etter at høringsprosessen er avsluttet. Ombudet står gjerne til disposisjon i arbeidet med oppfølgingen av høringsforslaget.

 

 

Vennlig hilsen

 

 

Knut Oftung

Seniorrådgiver                                 Kathinka Theodore Aakenes Vik

                                                                                  rådgiver