Revidering av kapittel 14 i Korona-veileder

Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant annet funksjonsevne. Ombudet har også lovfestet tilsynsansvar for FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Vi viser til det pågående arbeidet med å revidere kapittel 14 "Prioritering i helsetjenesten" i direktoratets koronaveileder.

Ombudet er ikke invitert som høringsinstans, men vi vil likevel kommentere en foreslått endring som både kan skape forvirring blant tjenesteytere og -mottagere, og bekymre med hensyn til funksjonshemmedes menneskerettigheter etter CRPD.

Ombudet har forståelse for at det kan være behov for en veileder for krevende prioriteringsbeslutninger som kan komme som følge av personellmangel og stor pågang i både spesialisthelsetjenesten og i de kommunale helsetjenestene.

Ombudet mener likevel at kapittel 14 som er gjenstand for revidering, må tydeliggjøre at dette handler kun om helsefeltet. Slik utkastet er formulert gis det inntrykk av at prioriteringsrådene også gjelder for omsorgtjenester.

Omsorgstjenestene har et helt annet formål enn helsetjenestene. Definert ut ifra formålsparagrafen til helse- og omsorgstjenesteloven, er målsetningen til omsorgstjenestene å

  • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
  • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Erfaringer fra tiden med pandemi har vist oss at funksjonshemmede generelt, utviklingshemmede spesielt har blitt rammet hardest. Gruppene er blitt påført besøksforbud, portforbud, mistet mange viktige tjenester i sin hverdag, samtidig som mange oppgaver er blitt overført til deres pårørende med de økonomiske og sosiale belastninger og økende smitterisiko det innebærer.

Vi mener derfor det er viktig at veilederen tydeliggjør at høringsutkastets anliggende er helsetjenester og ikke omtaler omsorgstjenester, som behandles i kapitel 9.

Vi mener generelt at veilederen i større grad bør holde fokus på hvordan en kan sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke blir uforholdsmessig hardt rammet i slike situasjoner som vi nå er inne i. FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 11, sier at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gis en spesiell beskyttelse i risikosituasjoner.

Vi kan ikke se at forslaget som nå er ute på høring er vurdert i lys av CRPD. Veilederen bør derfor vise til CRPD som kommunene er bundet av og understreke standarder man mener er viktig å følge.

Ombudet registrerer at vi dessverre ikke ble invitert til høringsrunden, men håper vårt innspill tas til ettretning i det videre arbeid. Vi stiller oss til disposisjon for samarbeid og utdyping av vårt innspill.

 

Vennlig hilsen

 

 

May Schwartz

fungerende likestillings- og diskrimineringsombud

                                                                                 Eli Knøsen

                                                                                  fagdirektør