Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) arbeider for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant annet funksjonsevne.

Vi har også tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter bl.a. FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Ombudet mener at et samfunnshensyn som universell utforming må inn i formålsbestemmelsen som et grunnleggende prinsipp.  (§ 1-1- (2))

Utvalget bak høringen foreslår endringer i lovens formålsbestemmelse, for «å bringe den i overensstemmelse med de ulike formål som lovgiver klart har gitt uttrykk for at offentlige anskaffelser skal ivareta». Hensyn som foreslås inn i formålsparagrafen er klima og miljø, lønns- og arbeidsvilkår, bærekraft og verdiskapning. Universell utforming er ikke blant de foreslåtte hensyn, noe som må forstås som at regjeringen ikke anser universell utforming som et formål anskaffelsesregelverket skal ivareta.

Ombudet mener dette er bekymringsfullt. Å ikke inkludere krav til universell utforming i formålsparagrafen er en svekkelse av dagens lovgivning.

 Offentlige anskaffelser er et av flere viktige virkemidler for å oppfylle Norges egne målsettinger om et samfunn tilpasset alle og de forpliktelser staten har etter Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD.) Vi vil også minne om at Norge etter CRPD, skal ta alle lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak som er hensiktsmessige for å virkeliggjøre funksjonshemmedes jf. artikkel 4 1a) og å sikre full tilgjengelighet på alle samfunnsområder jf. artikkel 9.    

Offentlige anskaffelser og universell utforming og tilgjengelighet for funksjonshemmede

Ombudet mener at norske myndigheter er en viktig markedsaktør og bør forvalte sin markedsmakt med felleskapet skattemidler slik at det kommer fellesskapet til gode og kan benyttes av flest mulig i befolkningen. Manglende universell utforming vil påfører samfunnet ekstrakostnader til særløsninger, utgifter pga. lavere samfunnsdeltakelse generelt og i arbeidslivet spesielt.

Vi siterer mindretallet fra NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser: Begrepet effektiv ressursbruk må gis en samfunnsøkonomisk faglig riktig ramme, slik at effektiv ressursbruk vurderes ut fra de totale kostnadene og gevinstene for både oppdragsgivere, leverandører og brukere eller mottakere av ytelsene som anskaffes. Disse faktorene må samtidig ses i en større samfunnsmessig sammenheng. Effektiviteten av en offentlig anskaffelse kan ikke vurderes ved å se isolert på enten offentlig pengebruk, næringslivets interesser, varen eller tjenestens kvalitet eller mottakerens interesser.

Ombudet vil som i vårt høringssvar fra 2015 til den nevnte høringen vise til Deltasenteret i deres publikasjon Universell utforming i offentlige anskaffelser: Ved å ta høyde for universell utforming i planleggingsfasen kan det spares betydelige midler i forhold til å bygge om eller tilpasse produktet i ettertid. Hensynet til universell utforming må inngå som et element i alle fasene av en offentlig anskaffelsesprosess (http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Bufdir/Deltasenteret/Publikasj oner/IS- 1346_Universell_utforming_i_offentlige_anskaffelser.pdf )

Om universell utforming og tilgjengelighet for funksjonshemmede

Ombudet mener at universell utforming er et samfunnsnyttig prinsipp som skal lovpåleggas og hensyntas i alle sammenhenger. Under visse forhold og situasjoner vil ikke universell utforming la seg gjennomføre. Like fullt vil ombudet peke på behovet for å sørge for at forholdene maksimalt gjøres tilgjengelig for funksjonshemmede. Derfor bær ordlyden være universell utforming og tilgjengelighet for funksjonshemmede

 

Markedsmakt og ikke-diskrimineringsklausuler

Mange land har de senere år gått i retning av å styrke krav om tilgjengelighet og universell utforming gjennom forvaltning av det offentliges markedsmakt. Vi vil her vise til EUs direktiv 2014/24/EU og i USA der man også benytter offentlige anskaffelser som redskap gjennom Americans with Disability Act-lovgivningen og lovfestede føderale standarder.

I april 2014 leverte FN komiteen for CRPD sine General Comments for å tydeliggjøre bestemmelsene i artikkel 9 – Om tilgjengelighet

  1. The Committee is concerned that rules pertaining to accessibility in buildings are not adhered to, and notes that public procurement procedures are not used to fully foster accessibility.
  2. 26. The Committee recommends that the State party ensure that municipalities and local authorities are sensitized about the accessibility principle, with a view to aligning relevant local and regional laws, such as building and planning codes, in accordance with article 9 of the Convention; that they have the necessary funding and guidance to monitor, evaluate and secure full accessibility to buildings; and that the reasonable accommodation needs of persons with disabilities are integrated in municipal planning as appropriate. The Committee further recommends that accessibility requirements be systematically included in all public procurement agreements. (…)
  3. As part of their review of accessibility legislation, States parties must also consider their laws on public procurement to ensure that their public procurement procedures incorporate accessibility requirements. It is unacceptable to use public funds to create or perpetuate the inequality that inevitably results from inaccessible services and facilities. Public procurements should be used to implement affirmative action in line with the provisions of article 5, paragraph 4, of the Convention in order to ensure accessibility and de facto equality for persons with disabilities.

Ombudet mener Norske myndigheter i mye større grad bør følge opp de krav FN- konvensjonens komite forventer at realiseres og ikke overser de virkemidler som foreslås benyttes.