Avslag på bilgodtgjørelse på grunn av kjønn

En kvinne henvendte seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi hun mente hun var blitt forskjellsbehandlet på arbeidsplassen. Ombudet kom frem til at kvinnens foreldrepermisjon var årsaken til at hun ikke fikk innvilget bilgodtgjørelse. Arbeidsgiver hadde handlet i strid med loven.

Kvinnen hadde ikke fått innvilget bilgodtgjørelse på linje med andre kommuneansatte som hadde behov for bil i arbeidet. Hun mente dette skyldtes at hun var i fødselspermisjon på det tidspunktet de ansatte fikk søke om slik godtgjørelse. Arbeidsgiver mente at bilgodtgjørelsen var individuelle avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, som ikke ga klagerett.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at ansatte som var i arbeid og søkte om godtgjørelse, hadde betydelig større sannsynlighet for å få søknaden innvilget enn ansatte som søkte senere. For ansatte som var i permisjon fikk dette indirekte negativ betydning. Ombudet la også vekt på at kvinnen ikke ble informert av arbeidsgiver om muligheten for å søke om godtgjørelse, samt at vikaren som var i arbeid når kvinnen var i foreldrepermisjon mottok slik godtgjørelse. Dette tydet på at arbeidsoppgavene som lå til stillingen krevde bruk av egen bil arbeidet.

Når det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det foreligger forskjellsbehandling, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke foreligger brudd på forbudet mot forskjellsbehandling.

Konklusjon

Arbeidsgiver fremla ingen opplysninger som tilsa at forholdet ikke var forskjellsbehandling.

Ombudet kom med dette frem til at foreldrepermisjon var årsaken til at kvinnen ikke fikk innvilget bilgodtgjørelse. Forholdet var dermed ulovlig.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/133.
Lovanvendelse: likestillingsloven § 3.