Dommer forbigått ved ansettelse

Mannen mente Justisdepartementet hadde diskriminert ham fordi han var bedre kvalifisert til dommerstillingen enn kvinnen som fikk den. Det var ombudet enig i.

Klageren mente han var klart best kvalifisert til stillingen og var innstillingsrådets førstekandidat til jobben. Domstollederen rangerte allikevel den kvinnelige søkeren øverst og Regjeringen utnevnte henne deretter til stillingen.

Klageren fikk vite at innstillingsrådets innstilling ikke ble fulgt, fordi domstolen ønsket å ansette flere kvinner. At han ikke ble ansatt hadde ingenting med hans faglige eller personlige egenskaper å gjøre.

Justisdepartementet avviste at utnevnelsen var i strid med likestillingsloven. Departementet begrunnet utnevnelsen med behovet for en god kjønnssammensetning i domstolene.

I utgangspunktet er det forbudt å gjøre forskjell på kvinner og menn ved ansettelse. Det er likevel tillatt med ulik behandling, såkalt positiv særbehandling, hvis det samsvarer med likestillingslovens formål og fremmer likestilling. Denne bestemmelsen er ment brukt for å bedre kvinners stilling. Loven tillater bare positiv særbehandling av det underrepresenterte kjønn, og ved ansettelser må søkerne ha like eller tilnærmet like kvalifikasjoner.

Kvinner er betydelig underrepresentert i dommerstanden. Ombudet mener positiv særbehandling av kvinner ved utnevning av dommere, er et egnet middel for å øke kvinneandelen. Kravet om at tiltaket må være egnet til å fremme likestilling er dermed oppfylt.

Deretter avgjorde ombudet om søkerne hadde tilnærmet like kvalifikasjoner. Ombudet la vekt på at Justisdepartementet ikke redegjorde for sammenlikningen av den kvinnelige og mannlige søkerens kvalifikasjoner og erfaring. Departementet oppfylte derfor ikke sin bevisbyrde for å sannsynliggjøre at vilkårene for positiv særbehandling var oppfylt.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte at Justisdepartementet handlet i strid med likestillingsloven, fordi de ikke kunne sannsynliggjøre at den mannlige og kvinnelige søkeren var tilnærmet like godt kvalifisert.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/568.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 annet ledd, jf § 3 og § 3a
.