Fagarbeider fikk ikke jobben fordi hun var kvinne

En fagforening tok kontakt med ombudet på vegne av en kvinnelig medlem. Foreningen mente at kvinnen var forbigått ved ansettelse på grunn av kjønn. Ombudet kom frem til at kvinnen var forbigått ved ansettelse på grunn av kjønn. Det var i alt seks søkere til stillingene, hvorav to av disse var kvinner.

Stillingsannonsen oppstilte ikke krav til formelle kvalifikasjoner. Alle søkere ble innkalt til intervju. Fagforeningen hevdet at deres medlem var den søkeren med relevant fagbrev og den av søkerne som hadde lengst ansiennitet som vikar. Tre menn ble tilsatt i de utlyste stillingene. Fagforeningen påpekte videre at praksis ved tidligere ansettelser har vært at det understrekes i utlysningsteksten at søkere med fagbrev blir foretrukket. Ingen av de tre innstilte hadde fagbrev.

Arbeidsgiver mente at de innstilte mennene var best kvalifisert til stillingene. De påpekte videre at uttalelser kvinnen hadde kommet med under intervjuet hadde spilt inn ved avgjørelsen om ikke å ansette henne. Kvinnen skal ha uttalt at hun ikke var interessert i å være handlingsansvarlig. Hun skal også ha uttalt at hun primært ønsket annet arbeid men måtte søke det som var av faste stillinger. Kvinnen mener at hun hadde uttrykt at hun ønsket jobben og følte seg kvalifisert til den.

Ombudet foretok en sammenligning av søkernes formelle kvalifikasjoner. Sammenligningen resulterte i at kvinnen fremstod som best formelt kvalifisert. Selv om utlysningsteksten ikke oppstilte krav om fagbrev, synes avlagt fagprøve like fullt å være en relevant kompetanse til de aktuelle stillingene. Kvinnen hadde også lengst ansiennitet fra bedriften.

Arbeidsgiver mente at inntrykk etter intervjuet, målt opp mot bedriftens behov for kompetanse, var hovedårsaken til at kvinnen ikke ble foretrukket ved ansettelsene. Dette ble bestridt av kvinnen. Det var vanskelig for ombudet å ta stilling til hva som faktisk ble sagt. Virksomheten fremla heller ikke dokumentasjon av det som hadde passert under intervjuet.

Ombudet ba om en begrunnelse for hvorfor mennene hadde blitt foretrukket ved ansettelsene, herunder en redegjørelse for deres kvalifikasjoner. Arbeidsgiver gav bare en kortfattet oppsummering av sine vurderinger ved ansettelsene. Arbeidsgiver argumenterte heller ikke overbevisende for hvorfor avlagt fagprøve i liten grad ble vektlagt ved ansettelsene, mens det ved tidligere ansettelser har vært inntatt i stillingsannonsen at søkere med fagbrev vil bli foretrukket.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering er ombudets oppfatning at arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad hadde sannsynliggjort at andre forhold enn kjønn var avgjørende ved ansettelsene. Kvinnen var utsatt for ulovlig forskjellsbehandling.

Saken ble anket til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Etter at saksforberedelsen var startet opp, ble kvinnen tilbudt annen stilling i avdelingen. Saken ble etter dette trukket.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/65.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4, annet ledd jf. § 3.