Forbigått under fødselspermisjon

Sykepleiervikaren i Hjemmetjenesten Nord søkte fast stilling, men ble ikke innkalt til intervju. Kvinnen mente arbeidsgiveren hadde diskriminert henne fordi var i foreldrepermisjon. Det er Likestillings- og diskrimineringsombudet enig i.

Kvinnen var en av søkerne med lengst ansiennitet og hadde hatt flere sammenhengende vikariater i virksomheten. Av de innstilte kandidatene var to ferdig utdannet samtidig med klager, og den siste var ferdig utdannet ett år senere.

Hjemmetjenesten Nord avviste at de hadde valgt kandidater til jobbintervju i strid med likestillingsloven. De forklarte at ansettelsessaken hadde fulgt kommunenes tilsettings- og arbeidsreglement, og at fagforeningene hadde vært med gjennom hele prosessen. Ifølge Hjemmetjenesten Nord ble kandidatene valgt etter en samlet vurdering av hvem som var best kvalifisert.

Kvalifikasjoner i forhold til utlysningsteksten, erfaring og personlig egnethet ble vektlagt ved tilsettingen. Hjemmetjenesten Nord oppga at den formelle kompetansen fremstod som likeverdig for alle søkere, men at de ønskede egenskaper var mer tilstedeværende hos de som ble innstilt enn hos klager.

Utover at klager ikke nådde opp i vurderingen, kunne ikke Hjemmetjenesten Nord gi konkrete eksempler på hva som var avgjørende ved utvelgelsen. Klager hadde heller aldri mottatt negative tilbakemeldinger på jobben hun gjorde.

Konklusjon

Ombudet kom fram til at Hjemmetjenesten Nord ikke hadde sannsynliggjort at klager ikke hadde blitt forbigått på grunn av foreldrepermisjon. Ombudet finner grunn til å tro at Hjemmetjenesten Nord forskjellsbehandlet klager, i strid med likestillingsloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/1052.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4, annet ledd jf § 3.