Forestående permisjon ikke vektlagt

Klager mente hun var ikke fikk jobben fordi hun snart skulle ut i foreldrepermisjon. Ombudet kom fram til at kvinnen ikke var best kvalifisert for stillingen og dermed ikke utsatt for diskriminering.

Kvinnen jobbet som vikar da det ble utlyst tre faste stillinger som saksbehandler. Kvinnen ble innkalt til intervju, men ble innstilt som nummer fire. Hun mente hun var bedre eller tilnærmet likt kvalifisert som alle de som var innstilt foran henne.

Arbeidsgiver bestred ikke at klager var godt kvalifisert til jobben som saksbehandler.
Men de vurderte samtlige tre kandidater foran henne som bedre kvalifisert, med hensyn til kriteriene som var beskrevet i utlysningsteksten. Det skal ha vært viktig med blant annet relevant etterutdanning, og ledererfaring.

Videre skal arbeidsgiver ha vurdert de tre andre søkerne som bedre personlig egnet enn klager. Arbeidsgiver viste til søkernes evne til å initiere og vise engasjement under intervjuet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet la til grunn at klager var en intern søker som snart skulle ut i foreldrepermisjon. Dette ga grunn til å tro at hun var blitt utsatt for indirekte forskjellsbehandling på grunn av fremtidig permisjonsfravær. Bevisbyrden gikk dermed over på arbeidsgiver, som måtte sannsynliggjøre at det forelå andre grunner til at klager ikke fikk fast ansettelse.

Arbeidsgiver dokumenterte at de tre søkerne var bedre formelt kvalifisert enn klager. Det fremgikk av utlyningsteksten at personlig egnethet ville bli vektlagt. Det er vanskelig for Ombudet å overprøve arbeidsgivers vurdering av klagers personlige egenskaper under intervjuet. Ombudet kunne uansett ikke se at det var holdepunkter for å trekke arbeidsgivers positive vurdering av de første tre innstilte i tvil.

Konklusjon

Ombudets fant ingenting som tilsa at kvinnens forestående foreldrepermisjon var vektlagt. Kvinnen var ikke bedre eller likt kvalifisert som de tre søkerne innstilt foren henne. Ombudet la til grunn at arbeidsgiver ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/936.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 jf. § 3 tredje ledd.