Forskjellsbehandling av gravid ved kommunal nedbemanning

En kvinne tok kontakt med ombudet fordi hun mente hun var utsatt for forskjellsbehandling ved nedbemanning. Ombudet fant ikke grunn til å tro at det var lagt vekt på kvinnens graviditet og foranstående foreldrepermisjon da hun ble valgt som overtallig.

Kvinnen ble overtallig i forbindelse med nedbemanning i en kommune. Hun var gravid da avgjørelsen om nedbemanning ble gjort. Hun mente at kommunen hadde benyttet kriterier for utvelgelse på en bestemt måte for å kunne beholde de mannlige ansatte. Kvinnen påpekte videre at kommunen overfor fagforeningen hadde begrunnet valget av hvem som ble overtallig med hvilke arbeidsoppgaver i avdelingen som skulle kuttes. Dette ble satt opp mot hva slags kompetanse de trengte i videre drift av avdelingen. Klageren mente at kommunen hadde vurdert kompetansebegrepet feil, og at hun var bedre kvalifisert enn sine mannlige kollegaer.

Arbeidsgiver opplyste at følgende kriterier ble brukt ved utvelgelsen:

  • Enhetens behov for kompetanse
  • Personlig egnethet
  • Ansiennitet

Arbeidsgiver skal ha vurdert kompetansen både i forhold til realkompetanse og formalkompetanse, og i dette lå at utdanning kun var en del av kompetansevurderingen. Det er ingenting i veien for at arbeidsgiver også legger realkompetansen inn i kompetansebegrepet, så lenge vurderingen av både realkompetanse og formalkompetanse ble foretatt på samme måte for de kvinnelige og mannlige ansatte.

Ombudet fant grunnlag for å feste lit til arbeidsgivers redegjørelse for relevansen og vektleggingen av mennenes formal- og realkompetanse. Det to mennene som kvinnen sammenliknet seg med, hadde lengre arbeidserfaring og kompetanse som var nødvendig for kommunen.

Konklusjon

Ombudet la til grunn av kompetanse var det utslagsgivende for hvem som ble definert som overtallige. Ombudet fant ikke grunn til å tro at det var lagt vekt på kvinnens graviditet og foranstående foreldrepermisjon da hun ble definert som overtallig.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/100.
Lovanvendelse: likestillingsloven § 3.