Fratatt viktige arbeidsoppgaver etter foreldrepermisjon

En fagforening tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet på vegne av et kvinnelig medlem. Kvinnen påstod at hun var forskjellsbehandlet på grunn av graviditet fordi hun fikk endrede arbeidsoppgaver ved tilbakekomst fra foreldrepermisjon. Ombudet kom frem til at arbeidsgiver hadde handlet i strid med loven. Avgjørelsen er påklaget til diskrimineringsnemnda.

Kvinnen mente at hun var degradert. Hun påstod at hun måtte utføre arbeidsoppgaver som hun gjorde mange år tilbake og ikke de arbeidsoppgavene som hun hadde før permisjonen. Arbeidsgiver hadde en vikar i hennes sted under permisjonen og denne vikaren beholdt de arbeidsoppgaver kvinnen hadde før permisjonen. Vikaren ble fast ansatt i selskapet. Arbeidsgiver mente at endringene i kvinnens arbeidsoppgaver var innenfor rammene for arbeidsforholdet og at endringene var en følge av vesentlige endringer i selskapet med hensyn til omsetning og oppgavefordeling. Videre ble det hevdet at de oppgavene kvinnen hadde før hun gikk ut i permisjon var blitt mer omfattende og økt i kompleksitet.

Utgangspunktet er at arbeidstakere som har vært i permisjon har krav på å få komme tilbake til en stilling med samme lønn og på samme nivå som tidligere. I tillegg skal arbeidsoppgavene i hovedsak være likeverdige med de tidligere arbeidsoppgavene, både når det gjelder innhold og ansvar. Arbeidstaker har imidlertid ikke et ubetinget krav på nøyaktig samme stilling. Arbeidsgivers styringsrett mht oppgavefordeling begrenses av likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling.

Det at kvinnen fikk endrede arbeidsoppgaver ved tilbakekomst fra permisjon ble ansett for tilstrekkelig for å fastslå at det forelå omstendigheter som ga grunn til å tro at det var funnet sted en forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon. Arbeidsgiver måtte på denne bakgrunn sannsynliggjøre at forskjellsbehandlingen ikke var i strid med loven.

Selv om kvinnens arbeidsoppgaver etter endt permisjon var i tråd med hennes arbeidskontrakt, er det naturlig at det over tid blir en endring i arbeidsoppgaver, der arbeidstaker får større og mer kompliserte oppgaver etter hvert som hun opparbeider seg mer erfaring og kompetanse. Ombudet la til grunn at arbeidsgiver ikke hadde sannsynliggjort at det forelå andre årsaker enn permisjonen til at kvinnen ble fratatt majoriteten av de arbeidsoppgavene hun hadde før permisjonen.

Avgjørelsen er påklaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Konklusjon

Ombudet kom frem til at kvinnen skulle fått beholde de arbeidsoppgavene hun hadde før hun gikk ut i permisjon, og at arbeidsgiver dermed hadde handlet i strid med forbudet mot indirekte forskjellsbehandling i likestillingsloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/61.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3.