Gravid kvinne fikk ikke forlenget vikariat

En kvinne tok kontakt med ombudet fordi hun mente at hun ikke fikk forlenget sitt vikariat pga graviditet. Kvinnen ønsket en forlengelse av vikariatet fordi hun ikke ville miste ansiennitet, pensjonspoeng og gå glipp av helligdagstillegg. Ombudet kom frem til at den manglende forlengelsen av vikariatet ikke hadde sammenheng med kvinnens graviditet eller foreldrepermisjon.

Arbeidsgiver begrunnet sin avgjørelse med at de personene kvinnen hadde vikariert for hadde kommet tilbake til sine stillinger. Det ble videre påpekt at kvinnen har mulighet for å søke på vikariatstillinger som utlyses løpende.

Ombudet la vekt på at klager ikke hadde anført at hun var forbigått pga graviditet eller foreldrepermisjon i forhold til en konkret søknad om tilsetting i et bestemt vikariat eller engasjement. Det var heller ikke påvist at det forelå rettslig grunnlag for å tre inn i et bestemt vikariat.

Kvinnen bestred heller ikke at årsaken til at vikariatet ikke ble forlenget skyldtes at de ansatte hun vikarierte for kom tilbake i sine stillinger.

Konklusjon

Ombudet fant at årsaken til at kvinnen ikke hadde fått forlengelse av sitt vikariat ikke hadde sammenheng med hennes graviditet eller foreldrepermisjon..

Diskrimineringsgrunnlag: kjønn.
Saksnummer: 06/52.
Lovanvendelse: likestillingsloven § 3.