Klager mente hun var forbigått ved ansettelse fordi hun hadde foreldrepermisjon på ansettelsestidspunktet. Ombudet konkluderte at kvinnen ikke var best kvalifisert for stillingen som politiadvokat.

Kvinnen var i foreldrepermisjon da en fast stilling som politiadvokat ble utlyst. Hun hadde fungert i den utlyste stillingen i to og et halvt år da hun startet foreldrepermisjonen.

Hun ble innstilt som nummer tre og søkeren som ble tilbudt stillingen var en mann. Kvinnen hevdet hun ble forbigått fordi hun ikke kunne tiltre stillingen umiddelbart. Hun krevde å komme tilbake til samme stilling etter endt permisjon.

Kvinnen viste også til kritikkverdige forhold ved saksbehandlingen i ansettelsesprosessen. Hun skal ikke ha blitt informert om kunngjøringen av stillingen hun fungerte i. Hun fikk kunnskap om utlysningen ved en tilfeldighet og ble deretter innkalt til et intervju. Ingen av de referansene hun oppga under intervjuet skal ha blitt kontaktet.

Arbeidsgiver forklarte at kvinnen ikke var best kvalifisert til stillingen, og at det ikke ble lagt vekt på foreldrepermisjonen i ansettelsesprosessen.
 
Ifølge det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet som gjelder ansettelser i det offentlige forvaltning, skal den best kvalifiserte søkeren ansettes. Ombudet foretok en kvalifikasjonsvurdering av de innstilte.

De tre innstilte stilte likt med hensyn til utdanning og antall år med arbeidserfaring. Arbeidsgiver skal ha lagt vekt på at kvinnen hadde fungert i stillingen i lengre tid. Men dette var ikke avgjørende. Ifølge arbeidsgiver hadde de to andre både lengre og mer relevant praksis enn kvinnen. Selv om arbeidsgiver ikke hadde tatt kontakt med klagers referanser, la ombudet vekt på at det ble tatt kontakt med mennesker som hadde jobbet med kvinnen. Hun var også godt kjent på arbeidsplassen.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet fant grunn til å kritisere arbeidsgivers manglende informasjon forut for ansettelsesprosessen. Det burde vært naturlig at kvinnen som hadde fungert i den utlyste stillingen, ble informert om kunngjøringen. Fordi kvinnen var i foreldrepermisjonen på det aktuelle tidspunktet, var manglende informasjonen brudd på arbeidsgivers aktivitetsplikt.

Etter en samlet vurdering fant ombudet at arbeidsgiver hadde sannsynliggjort at personen som ble tilbudt stillingen, var best kvalifisert. Arbeidsgiver hadde ikke brutt likestilingsloven.

Ombudets uttalelse ble anket til nemnda som også konkluderte med at arbeidsgiver ikke hadde brutt likestillingsloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/412.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4,2 jf. § 3.