Kvinne fikk ikke tidsbegrenset engasjement fordi hun hadde foreldrepermisjon

En kvinne tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi hun mente at hun var forskjellsbehandlet på grunn av fødselspermisjon. Mens hun var i fødselspermisjon hadde hun søkt på et tidsbegrenset engasjement. Hun fikk avslag på søknaden fordi hun bare kunne jobbe to måneder av engasjementet på fire måneder. Etter en uforholdsmessighetsvurdering kom ombudet frem til at arbeidsgiver ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven.

Kvinnen var en tidligere ansatt som hadde hatt flere engasjementer. Kvinnen hevdet videre at hun var avskåret til å søke andre stillinger i organisasjonen fordi hun ikke var ansett å være intern søker. Arbeidsgiver begrunnet avslaget med at kvinnen bare kunne arbeide en begrenset periode av engasjementet fordi hun var i foreldrepermisjon. Kvinnen kunne jobbe to måneder av et fire måneders engasjement.

Likestillingslovens utgangspunkt er at den best kvalifiserte søker skal tilbys stillingen. Ombudet la til grunn at kvinnen var kvalifisert for stillingen og ville blitt tilbudt stillingen dersom hun ikke hadde vært i foreldrepermisjon. Når det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at arbeidsgiver har foretatt en negativ forskjellsbehandling, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at forskjellsbehandlingen var tillatt. Indirekte forskjellsbehandling er kun tillatt i særlige tilfeller.

Arbeidsgiver anførte at det ville medføre en ulempe å dele et kortvarig engasjement med fire måneders varighet på to medarbeidere, eller å la vikariatet stå ubesatt i to måneder. Videre ble det vist til at kvinnen hadde behov for opplæring av et visst omfang. Ombudet anså det som et saklig formål å sikre at arbeidstakere som ansettes på kortvarig prosjektbasis for å få ned virksomhetens restanser kan tiltre og stå til disposisjon for arbeidsgiver i hele prosjektperioden. Ombudet foretok en avveining av partenes interesser. Her veies ulempene det innebærer for kvinnen ikke å få tilbud om engasjement opp mot de ulemper det innebærer for arbeidsgiver å ta inn en arbeidstaker som bare kan jobbe en kort periode.

Ifølge praksis er adgangen til å legge vekt på at søker har foreldrepermisjon snever. Et sentralt spørsmål er hvor lenge arbeidstaker kan arbeide i forhold til engasjementets varighet. Dess lenger et engasjement eller vikariat er, dess vanskeligere vil det være for arbeidsgiver å kunne legge vekt på foreldrepermisjon. Arbeidsgiver bekreftet videre at kvinnen var tilbudt en annen midlertidig stilling, og viste til at det var flere ledige engasjementer som kvinnen var aktuell for. Ulempene ved ikke å få tilbud om det konkrete engasjementet var derfor marginale.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering av partenes interesser kom ombudet frem til at ulempene for arbeidsgiver var vesentlig større enn ulempene for kvinnen. Arbeidsgiver hadde ikke handlet i strid med loven ved ikke å tilby kvinnen tidsbegrenset engasjement.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/18.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 annet ledd jf. § 3.