Kvinner har ikke dårligere soningsforhold enn menn

En interesseorganisasjon henvendte seg til ombudet fordi organisasjonen mente at kvinner har dårligere soningsforhold enn menn. Ombudet kom frem til at det ikke forelå forskjellsbehandling av kvinnelige innsatte.

Klager påstod at det for kvinner, i motsetning til for menn, ikke er egne avdelinger for varetektsfanger. Kvinner har et dårligere tilbud om hjelp i forhold til rusproblemer og psykiske problemer. Det ble videre hevdet at kvinner har et dårligere arbeids- og utdanningstilbud, samt et dårligere fritids- og programtilbud.

Ombudet vurderte om det forelå omstendigheter som ga grunn til å tro at rettsstridig forskjellsbehandling hadde funnet sted. I denne sammenheng er det ikke tilstrekkelig at det er fremmet en påstand om forskjellsbehandling. Klagerens påstand må også støttes av ytre omstendigheter.

Departementet ga en fyldig redegjørelse for forholdene ved det aktuelle fengselet, der departementet dels avviste påstandene til klager som feilaktige.

Klager benyttet ikke anledningen til å imøtegå departementets opplysninger.

Konklusjon

Ombudet fant ikke grunnlag for å konstatere forskjellsbehandling pga kjønn i denne saken. Ombudet bemerket imidlertid at ombudet vil fortsette å ha et fokus på forholdene til kvinnelige innsatte i norske fengsler. Ombudet benyttet videre anledningen til å oppfordre myndighetene til å ha et særskilt fokus på kvinners soningsforhold i norske fengsler i fremtiden.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/33.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3.