Kvinnestipend fremmer likestilling

For å få flere kvinner til å fullføre doktorgraden, utlyste Universitetet i Stavanger fem sluttføringsstipend øremerket kvinnelige vitenskapelig ansatte. - Lovlig, konkluderte ombudet.

Likestillingsloven tillater positiv særbehandling av det kjønn som er dårligst stilt. Dersom kvinner er dårligere stilt enn menn i akademiske fagmiljøer, kan disse eventuelt behandles bedre enn menn. Dette forutsetter at de tiltakene som iverksettes er egnet til å bedre kvinners stilling, samt at mennene ikke blir uforholdsmessig dårligere stilt enn kvinnene.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i flere saker lagt til grunn at kvinner har problemer med å få lagt forholdene til rette for å få en akademisk karriere.

Spørsmålet i saken var om sluttføringsstipendene var egnet til å fremme likestilling ved Universitetet i Stavanger, og om effekten av særbehandlingen av kvinner oppveide ulempen for mennene som ble dårligere stilt av den.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at stipendordningen i utgangspunktet ikke er i strid med likestillingsloven, forutsatt at den blir praktisert på en egnet måte. Ombudet mente den positive særbehandlingen som sluttføringsstipendordningen innebærer, er proporsjonal i forhold til målet.

Ombudet fant at tildelingen av stipender til kvinner ved kvinnedominerte institutter ikke er egnet til å fremme likestilling, og dermed i strid med likestillingsloven. Sluttføringsstipendene som ble utdelt til kvinner ved mannsdominerte institutter, er tillatt etter likestillingsloven.

Diskrimineringsgrunnlag:  Kjønn.
Saksnummer:   06/292.
Lovanvendelse:   Likestillingsloven § 3 a.