Barnehager kan ikke ha leseprosjekter som er forbeholdt gutter. Likebehandling skal være hovedregelen, mener ombudet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage fra en kvinne som mente at en barnehage forskjellsbehandlet jenter og gutter. Guttene i barnehagen fikk være med på et prosjekt for å styrke gutters forhold til lesing. Det fikk ikke jentene. Ombudet kom frem til at barnehagen handlet i strid med likestillingsloven.

Barnehagen var med i et leseprosjekt for gutter. Prosjektet innebar at skolegutter kom til barnehagen og leste høyt for barnehagegutter. Jentene i barnehagen fikk ikke det samme tilbudet. Prosjektet skulle stimulere gutters leselyst og leseferdigheter.

I utgangspunktet er det forbudt å forskjellsbehandle kvinner og menn. Særbehandling av et kjønn kan i visse tilfeller likevel være tillatt, hvis dette fremmer likestilling og er i samsvar med likestillingslovens formål.

Høytlesingen ble sett på som et gode som jentene ikke fikk ta del i. Ombudet la til grunn at dette var forskjellsbehandling på grunn av kjønn. For å finne ut om særbehandlingen var nødvendig og egnet i forhold til formålet, vurderte ombudet om effekten av prosjektet ville bli dårligere hvis jenter også fikk være med. I vurderingen la ombudet i tillegg vekt på den negative effekten av særbehandlingen. Det er uheldig at jenter i barnehagealder opplever å bli forskjellsbehandlet på grunn av kjønn. I et likestillingsperspektiv er det også viktig at små barn lærer at likebehandling av gutter og jenter er hovedregelen. Etter en samlet vurdering kom ombudet til at det ikke var adgang til særbehandling av guttene i barnehagen. 

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at det ikke var adgang til å utelukke jentene fra leseprosjektet i barnehagen, og barnehagen handlet derfor i strid med likestillingsloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer:   06/1188.
Lovanvendelse:  Likestillingsloven §§ 1, 3, 3a.