Må være best kvalifisert for å bli forbigått

Den gravide kvinnen fikk ikke lærervikariatet og klaget til Ombudet gjennom Utdanningsforbundet. De mente kvinnen var best kvalifisert til jobben og at hun var blitt diskriminert fordi hun skulle ta ut foreldrepermisjon.

I klagen hevdet Utdanningsforbudet at kvinnen var den best kvalifiserte søkeren og ble forbigått fordi hun, på grunn av foreldrepermisjon, ikke kunne tiltre stillingen ved skolestart. Ombudet konkluderte med at kvinnen ikke var best kvalifiserte søkeren.

I klagebehandlingen la Likestillings- og diskrimineringsombudet vekt på at den søkeren som var best kvalifisert til å undervise i de fagene stillingen var ment å dekke, skal innstilles til jobben. Bakgrunnen for denne vurderingen er § 10-5 i opplæringsloven og kvalifikasjonsprinsippet som sier at den best kvalifiserte søkeren til en stilling skal ansettes. I tillegg foretok Ombudet en helhetsvurdering av søkernes utdanning og praksis.

Rektorene hadde bedt kommunen tilsette menn slik at kjønnsbalansen skulle bli opprettholdt. Mulighetene til å gi et av kjønnene positiv særbehandling er likevel relativt snevre. Det er kun ved like eller tilnærmet like kvalifikasjoner at det underrepresenterte kjønnet kan kvoteres inn i stillingen. Ombudet vurderte derfor først om det var adgang til å særbehandle menn ved tilsetningen til lærervikariatene. Ombudet kom fram til at det ikke var adgang til positiv særbehandling av menn, jf likestillingsloven § 3 a.

Underveis i ansettelsesprosessen ble det innrapportert nye faglige behov ved de skolene som hadde behov for vikarer. Ombudet måtte derfor vurdere om dette førte til at andre søkere ble best kvalifisert. Ved denne vurderingen er det likestillingsloven § 4 som er rettledende. Den paragrafen forbyr forskjellsbehandling av kvinner og menn ved ansettelse.

For å vurdere ulovlig forskjellsbehandling etter likestillingsloven har funnet sted, må Ombudet sammenlikne kvalifikasjonene til den ansatte søkeren og den som påstår seg diskriminert.

Konklusjon

I denne saken kom Ombudet fram til at det ikke hadde skjedd forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven. Ombudet sammenliknet kvalifikasjonene til personen som ble ansatt med kvalifikasjonene til kvinnen som klaget, og kom fram til at kvinnen ikke var like godt kvalifisert. Kvalifikasjonene ble vurdert ut fra de fagbehov som var innmeldt fra skolen på det tidspunktet kommunen fattet sitt tilsetningsvedtak.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/45.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4, jf § 3.