Mistet jobbtilbud fordi hun var gravid

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage fra en kvinne som mente at hun var forskjellsbehandlet ved ansettelse fordi hun var gravid. Etter en konkret vurdering kom ombudet frem til at kvinnen var utsatt for ulovlig forskjellsbehandling.

Kvinnen fikk et tilbud om et vikariat med en varighet på ca. et og et halvt år. Tilbudet ble gitt muntlig over telefon. Kvinnen skal ha bekreftet at hun tok imot tilbudet per e-post. Arbeidsgiver trakk jobbtilbudet da kvinnen opplyste at hun var gravid.

Arbeidsgiver mente at forutsetningen for å ansette kvinnen, nemlig at hun skulle dekke kontorets behov for vikar i den aktuelle perioden, ikke var til stede. Kvinnens foreldrepermisjon ville medføre at kontoret ville få bruk for en vikar for henne.
Ut i fra de opplysningene som forelå gikk det klart fram at arbeidsgiver hadde trukket tilbudet fordi kvinnen var gravid og skulle ut i foreldrepermisjon. Spørsmålet videre var hvorvidt forskjellsbehandlingen likevel var tillatt. Ombudet måtte da foreta en avveining av begge parters interesser, både på generell og individuell basis.

Arbeidsgiver mente at det ville medføre store ulemper for arbeidsgiver å ansette kvinnen, fordi man ville måtte ansette en vikar i stedet for henne. Det så ut til at arbeidsgiver la vekt på at jobben krever lang opplæringstid. Det fremsto klart for ombudet at arbeidsgiver ville måtte ansette en vikar i den perioden kvinnen var ute i foreldrepermisjon og med dette være nødt til å lære opp to personer til samme stilling. Dersom jobben er krevende, vil arbeidsgiver ha begrenset nytte av kvinnens arbeidskraft frem til hun går ut i permisjon, og deretter begrenset nytte av den nye vikaren i dennes opplæringstid.

Det var uklart hvorvidt kvinnen hadde en annen jobb frem til hun gikk ut i permisjon. Dersom hun ikke har jobb, vil en ansettelse i vikariatet være en stor betydning for opptjening i Statens pensjonskasse og for å være garantert fulle rettigheter under permisjonen i form av lønn, feriepenger mv, samt å kunne tiltre stillingen i tilfelle avbrutt svangerskap.

For gravide kvinner generelt vil det være av betydning å ha kontinuitet i sin yrkeskarriere selv om de får barn. Etter en endring av likestillingsloven i 2002 ble kvinners diskrimineringsvern i forhold til graviditet og foreldrepermisjon skjerpet. Vernet mot forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon gjelder også ved ansettelser i midlertidige stillinger.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at kvinnen var utsatt for ulovlig forskjellsbehandling. Ombudet varslet om hastevedtak i det tilfelle arbeidsgiver ikke frivillig ville innrette seg etter denne avgjørelsen. Dersom ingen andre var tilbudt stillingen og eventuelt hadde akseptert denne, ba ombudet om å få opplyst om kvinnen ville bli tilbudt stillingen på nytt.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer:06/537.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 jf. § 3.