Mannen mente Universitetet i Oslo ulovelig hadde lagt vekt på hans etniske bakgrunn da de ikke ga ham jobben. Men ombudet mente universitetet ikke hadde brutt diskrimineringsloven.

Klager var innstilt som nummer en til jobben, men ble ikke ansatt. Instituttledelsen endret innstillingen, slik at innstilt nummer tre ble ansatt istedenfor klager. Ifølge instituttledelsen syntes medlemmer av intervjuegruppen at grunnlaget for innstillingen var for svakt og at det burde vært avholdt annengangsintervjuer. Derfor valgte tilsettingsrådet ved fakultetet å ha en ny samtale med alle de innstilte søkerne for å vurdere rangeringen.

Instituttet forklarte at opplysninger som hadde fremkommet under annengangsintervjuet som endret innstillingen. Nummer tre i den opprinnelige innstillingen ble på bakgrunn av de nye opplysningene ansett som bedre kvalifisert enn klager.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vurderte hvorvidt fakultetet hadde overtrådt forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk opprinnelse i diskrimineringsloven.

Konklusjon

Ombudet vurderte første om det var gjort formelle feil under ansettelsesprosessen. Prosessen fremstod som grundig og lovlig for ombudet.

Ombudet fant heller ikke grunn til å tro at det ble lagt vekt på klagers etnisitet ved tilsettingen.  Ombudet konkluderte derfor at ansettelsen ikke er i strid med diskrimineringsloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet.
Saksnummer: 06/480.
Lovanvendelsen: Diskrimineringsloven § 4.