Pedagogisk leder fikk endrede arbeidsvilkår etter foreldrepermisjon

Et fagforbund tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet på vegne av et kvinnelig medlem pga påstått forskjellsbehandling som følge av foreldrepermisjon. Kvinnen hadde fått endrede arbeidsvilkår etter endt permisjon, men ombudet kom frem til at arbeidsgiver ikke hadde handlet i strid med loven. Ombudet uttalte at arbeidsgiver har adgang til å endre en arbeidstakers arbeidsoppgaver hvis det foreligger saklig grunn for det. Endringen i dette tilfellet var i tillegg midlertidig.

Kvinnen var ansatt som pedagogisk leder på heltid i en barnehage. Da hun kom tilbake på jobb etter endt foreldrepermisjon ønsket hun å jobbe i 80 % stilling. Arbeidsgiver godkjente dette. To andre kollegaer hadde også fått godkjent en 20 % reduksjon i sine stillinger. Som følge av dette ansatte arbeidsgiver en vikar i 60 % stilling. Ordningen var midlertidig, og gjaldt frem til det pedagogiske personalet var tilbake i heltidsstillinger. Som følge av dette fikk klager en mer belastende arbeidssituasjon, ved at hun måtte jobbe i to forskjellige avdelinger.

Likestillings- og diskrimineringsombudet fastslo at det ikke var uenighet om at kvinnen hadde fått endrede arbeidsoppgaver etter endt foreldrepermisjon. Arbeidsgiver måtte derfor sannsynliggjøre at forskjellsbehandlingen ikke var i strid med loven.

Ombudet vurderte om arbeidsgiver hadde saklig grunn uavhengig av kjønn for de endringene som ble gjennomført etter at kvinnen kom tilbake. Barnehagen var i en situasjon hvor den var tvunget til å finne en pedagogisk forsvarlig løsning. Dette var utløst av at barnehagen hadde gitt ansatte mulighet til å søke om redusert stilling, og hvor de ansatte faktisk benyttet seg av permisjonsadgangen Ombudet mente at den løsningen som ble valgt ikke var uforholdsmessig inngripende overfor klager. Ordningen var dessuten midlertidig.

Konklusjon

Ombudet kom frem til at arbeidsgiver hadde saklig grunn til å endre kvinnens arbeidsvilkår etter tilbakekomst fra foreldrepermisjon.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/138.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3.