Saklig grunn til ulik lønn

To menn fikk bedre betalt enn kvinnen de vikarierte for. Hun klaget arbeidsgiver inn for ombudet for brudd på likestillingsloven, men fikk ikke medhold.

Klager hadde to permisjoner fra sin faste stilling som politiførstebetjent. Begge mennene som vikarierte for kvinnen ble lønnet fem lønnstrinn høyere enn henne. Kvinnen mente at ulik lønn for henne og vikarene, var i strid med likestillingslovens bestemmelser om lik lønn for samme arbeid.

Arbeidsgiver hevdet at fastsettelsen av lønn skjer etter kjønnsnøytrale normer og prinsipper. Arbeidsgiver skal ved flere anledninger ha lønnet vikarer høyere enn den fast ansatte i samme stilling, spesielt i tilfeller der den fast ansatte har vært for lavt lønnet i forhold til sammenlignbare stillinger. Ved å gi vikaren "riktig" lønn har arbeidsgiver signalisert et ønske om å øke lønn til den fast ansatte ved anledning. Dessuten hevdet arbeidsgiver at vikariater ville være lite attraktive dersom lønnen er for lav.

Ombudet fant at lønnsforskjellene ikke skyldes forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Arbeidsgiver viste til tre konkrete saker der vikarer hadde blitt lønnet høyere enn de fast ansatte. Alle de tre faste ansatte var menn. Årsaken til lønnsforskjellene var altså ikke kjønn, men snarere at vikarene jevnt over tjente mer.

Det foreligger ingen generell hjemmel til å heve lønnen når en ansatt kommer tilbake etter en permisjon. Arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til avtaleverket. I dette tilfellet fant ombudet at kvinnens lønn ble hevet raskt etter at hun kom tilbake på jobb.

Forskjeller i lønn som skyldes kjønnsnøytrale kriterier og regler, er tillatt. Argumenter som rekruttering av kvalifiserte vikarer og arbeidsgivers begrensede muligheter med hensyn til avtaleverket til umiddelbart lønnsforhøyelse er eksempler på slike regler.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte med at lønnsforskjellene mellom kvinnen og de to mannlige vikarene ikke skyldes kjønn. Arbeidsgiver hadde saklig grunn til å lønne vikarene høyere enn den fast ansatte. Ombudet la til grunn at arbeidsgiver ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/47.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 5, jf. § 3.