Stillingsannonse forbeholdt kvinner mellom 30 og 45

Ombudet mottok klager på en stillingsannonse hvor et firma søkte etter en ”Voksen dame 30-45 år”. Ombudet fastslo at stillingsannonsen var lovstridig.< Det er forbudt å lyse ut en stilling ledig for bare det ene kjønn. Utlysningen må heller ikke gi inntrykk av at arbeidsgiver forventer eller foretrekker det ene kjønn til stillingen.

Det er heller ikke tillatt å diskriminere på grunn av alder. Forbudet mot diskriminering på grunn av alder omfatter alle sider ved arbeidsforholdet, også utlysning av stilling.

Forbudet gjelder med mindre man har en åpenbar grunn til å lyse ut stillingen for personer av det ene kjønn, eller i en bestemt aldersgruppe. Lovens vilkår skal tolkes strengt. Kravet til åpenbar grunn knyttes til at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold.

Formålet med kjønnsnøytrale annonser er at de vil virke som en oppfordring til både kvinner og menn om å søke arbeid ut fra interesser og kvalifikasjoner, uten hensyn til kjønn og tradisjonelle oppfatninger av hva slags arbeid som passer for menn og kvinner. Kjønnsnøytrale annonser er en forutsetning for et mer likestilt og dermed mindre kjønnsdelt arbeidsmarked. De samme hensyn gjør seg gjeldende i forhold til å vektlegge alder ved utlysning av ledig stilling.

Konklusjon

Ombudet fastslo at stillingsannonsen var i strid med likestillingsloven § 4 første ledd, jf. § 3, samt arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd. Avgjørelsen ble påklaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som kom til samme konklusjon som ombudet.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn, alder.
Saksnummer: 06/295.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4, 1 ledd, arbeidsmiljøloven § 13-1(1).