Stillingsannonsen var aldersdiskriminerende

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok klager på en annonsetekst hvor det ble søkt etter en selger mellom 18-26 år. Ombudet fant at det ikke forelå saklige grunner til å utelukke eldre søkere, og fastslo at annonsen var i strid med loven.

Den aktuelle delen av annonseteksten lyder som følger:
”Du er mellom 18-26 år, du har en positiv innstilling, stå på vilje, og et talent innen salg”

Ut i fra utlysningsteksten var det ingenting som tilsa at selskapet hadde en saklig grunn til å utelukke personer eldre enn 26 år fra å søke på stillingen som selger. Stillingen innebar ikke oppgaver som personer eldre enn 26 år ikke kunne utføre. Ombudet varslet om at dersom tilsettingsprosessen fortsatte på tross av den ulovlige annonsen, ville ombudet fatte hastevedtak om stansing eller retting. Arbeidsgiver skrev deretter til ombudet og opplyste om at ansettelsesprosessen var stoppet, og at stillingen var annonsert på nytt med lovlige vilkår.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet avgjorde at ordlyden i annonsen var lovstridig, ved at den ledige stillingen var forbeholdt personer mellom 18-26 år.

Diskrimineringsgrunnlag: Alder.
Saksnummer: 06/556.
Lovanvendelse: arbeidsmiljøloven § 13-1(1).