Sykepleier ble ikke diskriminert ved ansettelse

En kvinne henvendte seg til ombudet fordi hun mente hun var forbigått ved ansettelse pga kjønn. Under tvil fastslo ombudet at det ikke forelå en ulovlig forskjellsbehandling av kvinnen.

Kvinnen søkte på en stilling som sykepleier, men ble ikke ansatt. Tre søkere ble innstilt og klager nådde ikke opp i konkurransen. To menn ble ansatt. Kvinnen mente at arbeidsgiver i dialog med henne hadde formulert seg på en måte som var egnet til å skape inntrykk av at kjønn ble vektlagt ved ansettelsen. Kvinnen var ansatt som vikar i den avdelingen de faste stillingene var utlyst.

Ombudet mente at det forelå omstendigheter som ga grunn til å tro at kjønn var vektlagt ved ansettelse. Sykehuset måtte på den bakgrunn sannsynliggjøre at det ikke var funnet sted ulovlig forskjellsbehandling.

Sykehuset mente det var søkernes kvalifikasjoner som var det avgjørende ved ansettelsen og at kvinnen ble vurdert som mindre kvalifisert i en vurdering av personlig egnethet. Sykehuset viste i denne forbindelse til at det var mottatt tilbakemeldinger fra andre ansatte ved avdelingen som oppfattet kvinne som oppfarende, litt brå og skarpere i uttalelser enn det som var vanlig i enheten.

Konklusjon

Ombudet kom under tvil til at det ikke forelå en ulovlig forskjellsbehandling av kvinnen.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/62.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4, 2. ledd jf. § 3.