Ulik faglig bakgrunn ga ulik lønn

Kvinnen mente arbeidsgiveren betalte henne dårligere enn kollegaer som gjorde arbeid av lik verdi. Men ombudet kom fram til at lønnsforskjellene var en følge av ulik faglig bakgrunn og dermed lovlige.

Kvinnen klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi hun tjente tretti tusen kroner mindre enn sin mannlige kollega. Dette til tross for at de utførte arbeid av lik verdi og var ansatt i samme type stilling. Ut fra dokumentasjonen ombudet mottok, er begge stillingene på samme nivå i organisasjonen og fremsto utad som likeverdig og sideordnet.

Likestillingsloven forbyr i utgangspunktet forskjellsbehandling av kvinner og menn. Det er også forbudt å avlønne arbeid av lik, eller tilnærmet lik, verdi forskjellig kun på grunn av kjønn. Lønn skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn, etter kjønnsnøytrale kriterier.

Likestillingsloven ikke er til hinder for forskjeller i lønn som skyldes ulik ansiennitet, jobbutførelse, utdanning, erfaring og lignende. Loven forutsetter at kvinner og menn vurderes på samme måte etter disse kriteriene.

Arbeidsgiver står i utgangspunktet fritt til å fastsette lønnen til sine arbeidstakere, innenfor stillingens lønnsrammer. Men forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn begrenser denne friheten.

I dette tilfellet la ombudet til grunn at klager og hennes mannlige kollega, utfører arbeid av lik verdi. Kommunen forklarte lønnsforskjellen med at klagers mannlige kollega var ansatt i en annen stillingskode. Som en følge av lønnsforhandlinger fikk klagers kollega et kraftig lønnshopp. Ombudet legger derfor til grunn at årsaken til lønnsforskjellen mellom de to medarbeiderne var ulik faglig bakgrunn og plassering i ulike stillingskoder. Lønnsforskjellene ville altså oppstått uavhengig av kjønn.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at det ellers kjønnsnøytrale lønnssystemet ikke stiller kvinner som gruppe, dårligere enn menn. Yrkesgruppen det her er snakk om kan heller ikke sies å være mannsdominert.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/870.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 5.