Ulikt arbeid gir ulik lønn

Ifølge Politiets Fellesforbund ble en kvinnelig politileder i Ålesund diskriminert fordi hun tjente mindre enn mannlige kollegaer i samme jobb. Men Ombudet kom fram til at arbeidet var av ulik verdi.

Politiets Fellesforbund mente både kvinnen som jobbet i service- og forvaltningsavdelingen, og hennes kollega i narkotikaavsnittet var avdelingsledere. og. Dessuten mente forbundet at stillingene i hovedsak var like, at begge utførte arbeid av lik verdi, og at avdelingslederne var på samme nivå i organisasjonen.

Politiets Fellesforbundet mente også at service- og forvaltningsavdelingen tradisjonelt var ansett som lavstatus, blant annet fordi dette arbeidet som regel ble utført av kvinner.

Sunnmøre Politidistrikt avviste at ulik lønning for avdelingsledere var begrunnet i kjønn. At lederen av service- og forvaltningsavsnittet fikk lavere lønn hadde med stillings innhold å gjøre.

Sunnmøre Politidistrikt hevdet at kompetansekravene i de sivile fagavdelingene ikke kan sammenlignes med politistillingene på samme nivå. De henviste både til forskjeller i kravene til formalkompetanse og kravet om eksamen fra politihøgskolen for å inneha politistillingene. Dessuten er politistillingene mer krevende siden hovedoppgaven er å redusere og bekjempe kriminalitet.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte med at kvinnen og de øvrige avdelingslederne ikke utfører arbeid av lik verdi. Politidistriktet redegjorde for, på en tilfredsstillende måte, at det var ulike kompetansekrav, ulike arbeidsoppgaver og ansvarsområder knyttet til stillingene. Ombudet vurderte derfor ikke om den lønnsforskjellene var begrunnet i kjønn.

Diskrimineringsgrunnlag; Kjønn.
Saksnummer; 06/51.
Lovanvendelse; Likestillingsloven § 3 og § 5, annet ledd.