Varsling via ektefelle er OK

Kvinnen ble varslet om utsatt skatteoppgjør via sin ektemann og klaget til ombudet. Hun fikk ikke medhold i at dette var diskriminerende.

Da likningskontoret varslet klagerens ektemann om utsatt skatteoppgjør, ga de samtidig beskjed om at ”tilsvarende gjelder for eventuelle ektefelle”.

Det lokale likningskontoret opplyste at varsl om utsatt skatteoppgjør sendes til den av ektefellene som er årsak til utsettelsen, uavhengig av vedkommendes kjønn.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vurderte, i denne konkrete saken, om det var indirekte forskjellsbehandling av kvinner å kun sende varsel til den som forårsaker utsettelsen. Menn har oftere så komplisert privatøkonomi at det forårsaker ”særlige kontrolltiltak” for likningskontoret.

Konklusjon

Ombudet fant at praksisen til likningskontoret ikke innebar direkte forskjellsbehandling. Utvelgelsen av hvem varslet skal sendes til gjøres etter kjønnsnøytrale prinsipper, nemlig den som ”forårsaker utsettelsen”.

Etter en helhetsvurdering kom ombudet fram til at praksisen har et saklig formål som er egnet til å nå målsetningen, om en effektiv saksbehandling i Skatteetaten. Dessuten er ikke ulempen uforholdsmessig for den overvekt av kvinner som eventuelt rammes, formålet for tiltaket tatt i betraktning.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/991.
Lovanvendelsen: Likestillingsloven § 3.