Brannvesenet - kvinnelig brannkonstabel ble aldersdiskriminert

En kvinne som var utdannet brannkonstabel klaget til ombudet fordi hun mente å ha blitt forbigått av en yngre mann ved tilsetting i vikariat som brannkonstabel.

Kvinnen fikk medhold i at hun var diskriminert på grunn av alder, men ombudet fant ikke at det var bevist at hun hadde blitt diskriminert på grunn av kjønn.

Kommunen hadde søkt etter brannkonstabel i vikariat. I utlysningsteksten fremgikk at man søkte etter en person i et bestemt aldersintervall. Han som fikk stillingen var innenfor dette intervallet, mens klager var noe eldre enn dette. Det fremgikk av dokumentene i saken at det var lagt vekt på alder ved tilsettingen.

Kvinnens kvalifikasjoner for stillingen var minst like gode som mannens. Kommunen hadde vist til at ansettelse av yngre søker var nødvendig på grunn av alderssammensetningen innenfor brannvesenet. Ombudet fant at det ikke var saklig grunn til å legge vekt på alderssammensetningen i brannvesenet, slik kommunen hadde gjort ved ansettelsen. Ansettelsen av den yngre mannen var derfor å anse som diskriminering av den eldre kvinnen.

Ombudet fant ikke holdepunkter for å fastslå at det var lagt vekt på kjønn ved ansettelsen. Ombudet framholdt imidlertid at vilkårene for å foreta positiv særbehandling av kvinnen her var til stede, og ga uttykk for at det var beklagelig når en arbeidsgiver i offentlig sektor ikke tar i bruk de virkemidler den har for å få en bedre kjønnsbalanse.

Diskrimineringsgrunnlag: Alder og kjønn.
Saksnummer: 06/1273
Lovanvendelse: Aml. § 13-1 jf § 13-3 og likestillingsloven § 3