Far fikk støtte av ombudet

En far klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi han mente at kommunen han bor i forskjellsbehandlet ham i forhold til barnets mor.

Foreldrene var skilt og hadde ett barn. Foreldrene hadde felles foreldreansvar for barnet, som hadde betydelige helsemessige problemer, og kommunen hadde satt inn flere hjelpetiltak. Faren opplevde at han ikke nådde fram overfor kommunen med sine synspunkter på behandlingstilbudet og forslag til forbedringer. Kommunen erkjente at den forskjellsbehandlet foreldrene, men mente at dette følger av barneloven § 37 som bestemmer at den av foreldrene som barnet bort fast sammen med har større myndighet over barnet, enn den som har samvær.

Ombudet konkluderte med at det var kommunens forståelse av barneloven som var grunnen til forskjellsbehandlingen av foreldrene, ikke foreldrenes ulike kjønn. Kommunen hadde følgelig ikke overtrådt likestillingslovens forbud mot kjønnsdiskriminering.

Ombudet uttrykte imidlertid skepsis til kommunens forståelse av barneloven § 37 og uttalte at foreldre med felles foreldreansvar i utgangspunktet skal være likestilt i forhold til spørsmål om større behandlingsopplegg for barn. Ombudet støttet således farens synspunkt om at han i denne konkrete saken skulle ha de samme rettigheter til informasjon og medbestemmelse som barnets mor. Ombudet oppfordret partene i saken til å kontakte Barne- og likestillingsdepartementet som ansvarlig fagdepartement for å få endelig avklart hva som er riktig forståelse av barnelovens bestemmelse.  

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 07/522
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3