Ikke arbeid av lik verdi

Den mannlige elektromaskinisten mente han gjorde arbeid av lik verdi som den kvinnelige økonomikonsulenten og derfor burde ha samme lønn. Men ombudet fant ikke at arbeidet deres var likeverdig.

En fagforening klaget på vegne av et mannlig medlem som de mente utførte arbeid av lik verdi som to kvinner som var høyere avlønnet. Den ene saken ble henlagt fordi lønnsforskjellen var så liten (ca. 5000 kroner) at man i praksis kunne se bort fra den. I den andre saken fant ombudet at kvinnen ikke utførte arbeid av lik verdi med mannen.

Mannen jobbet som elektormaskinist/energimontør ved et e-verk. Kvinnen arbeidet som økonomikonsulent. Fagforeningen hevdet at mannen utførte arbeid av lik verdi som økonomikonsulenten.

E-verket hevdet at det var forskjeller mellom stillingene som gjorde at det ikke var mulig å vurdere om stillingene hadde lik verdi. Dette fordi det var stor forskjell mellom stillingsinnholdet. Den ene stillingen hadde merkantile funksjoner og økonomi/regnskap som sitt ansvarsområde. Den andre arbeidet som elektromaskinist/energimontør.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom til at økonomikonsulenten var plassert høyere i hierarkiet, hun hadde større personalmessig ansvar og et større faglig ansvar. Utover dette ble det stilt krav til høyere utdanning i hennes stilling.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at arbeidet til økonomikonsulenten hadde en objektivt større verdi enn klager. Konklusjonen var derfor at partene ikke utførte arbeid av lik verdi og at likestillingsloven ikke var brutt.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/936.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 5 jf § 3
.

Les hele uttalelsen (PDF).