Lønnsforskjell ved universitetssykehus skyldtes kjønnsdiskriminering

En kvinne som mente seg forskjellsbehandlet på grunn av kjønn ved arbeidsgiverens lønnsfastsettelse, tok kontakt med ombudet. Kvinnen arbeidet som ekstravakt ved Aker Universitetssykehus HF, og tjente betydelig mindre enn to av sine mannlige kolleger. Ombudet kom til at lønnsforskjellen var i strid med likestillingsloven.

Aker universitetssykehus HF avviste kvinnens påstand om overtredelse av likestillingsloven. Sykehuset hevdet at avlønningen skjedde etter kjønnsnøytrale normer og prinsipper. Lønnsfastsettelsen ble fra sykehusets side påstått å være fastsatt ut fra en helhetsvurdering av nødvendig kompetanse for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer. Samtidig ga Aker universitetssykehus uttrykk for at kvinnen utførte samme arbeidsoppgaver som sine mannlige kolleger.

Ombudet kom frem til at det var grunn til å tro at kvinnen var forskjellsbehandlet på grunn av kjønn ved lønnsfastsettelsen. Dette fordi det var klart at kvinnen utførte samme arbeid som sine mannlige kolleger, innehadde samme kompetanse som sine mannlige kollegaer, men samtidig ble avlønnet betydelig lavere enn de hun sammenlignet seg med. Spørsmålet i saken ble derfor om Aker universitetssykehus hadde klart å vise til andre omstendigheter enn kvinnens kjønn som årsak til at hun ble avlønnet lavere.

Konklusjon:

Aker universitetssykehus klarte ikke å sannsynliggjøre at det var andre grunner enn kjønn som hadde ført til at kvinnen ble avlønnet lavere enn sine mannlige kollegaer. Ombudet kom derfor frem til at Aker universitetssykehus brøt likestillingsloven § 5, jf. § 3.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer:  07/637
Lovanvendelse:  Likestillingsloven §§ 3 og 5.

Les hele uttalelsen her

Webversjon av uttalelse

Ta kontakt med ombudet dersom du ønsker tilgang til uttalelsen i et annet format enn pdf.