Spørsmål om aldersdiskriminering ved lønnsfastsettelse

En mann klaget til ombudet fordi han mente han var blitt hengende etter lønnsmessig som følge av alder. Han var 58 år og mente å kunne påvise at hans lønnsutvikling hadde vært dårligere enn andre i tilsvarende stillingskategori i en periode. Ombudet fant ikke omstendigheter som ga grunn til å tro at det var tale om aldersdiskriminering.

Klagen gjaldt for perioden 2003-2005. Ombudet fant at også forhold utenom den aktuelle perioden måtte vurderes når en skulle ta stilling til om diskriminering hadde funnet sted. Ombudet la vekt på at det i utgangspunktet bare var tale om en påstand om diskriminering som ikke i var underbygget av konkrete opplysninger.

Ombudet fant at klager ikke hadde gjort tilstrekkelig selv for å fremme sin lønnsutvikling. Dessuten ble det lagt vekt på at han hadde fått økt lønnen med tre lønnstrinn i forbindelse med opprykk fra rådgiver til seniorrådgiver i 2002.

Ombudet fant ikke grunn til å legge særlig vekt på arbeidsgivers statistikk som viste at eldre arbeidstakere hadde god utvikling i forhold til yngre.

Ombudet likevel til at det ikke var grunn til å tro at klager hadde blitt utsatt for aldersdiskriminering.

Diskrimineringsgrunnlag: Alder.
Saksnummer: 06/1816.
Lovanvendelse:  Arbeidsmiljøloven 13-1 (1).