Ulik lønn skyldtes ikke kjønn

En kvinne klaget til ombudet fordi hun hadde lavere lønn enn to mannlige kollegaer.

De tre hadde samme stillingsbetegnelse, og arbeidsgiver var enig i at arbeidet som ble utført var av lik verdi. Det var imidlertid en kvinnelig kollega i samme stillingskategori som tjente enda mer enn de to mennene.

Ombudet påpekte at bevisbyrden normalt går over på arbeidsgiver når kvinner og menn som utfører arbeid av lik verdi ikke har lik lønn. I slike tilfeller er det altså en presumpsjon for at den ulike lønnen har sammenheng med kjønn.

Ombudet uttalte at dette likevel ikke var tilfellet i denne saken fordi det har formodningen mot seg at kjønn har spilt noen rolle ved lønnsfastsettelsen når det er personer av begge kjønn som utfører arbeid av lik verdi som klager, og som har høyere lønn enn henne.

Ombudet mente derfor at bevisbyrden ikke gikk over på arbeidsgiver, og konkluderte med at likestillingsloven § 5 ikke var overtrådt. 

Ombudet presiserte at hun med dette ikke tok stilling til om lønnsforskjellen var rettferdige eller rimelige, men bare om den var i strid med likestillingsloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnr.: 07/1652
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 5, jf § 16