Unnlot å tilrettelegge for ADHD

Mannen hevdet han ble presset ut av arbeidsforholdet på grunn av samarbeidsproblemer som skyldtes ADHD. Han klaget til ombudet fordi han mente arbeidsgiver ikke hadde oppfylt tilretteleggingsplikten. Det var ombudet enig i.

Klager hevdet han ble presset til å signere en fratredelsesavtale på grunn av samarbeidsproblemer og konflikter på arbeidsplassen. Han hevdet at hans atferd skyldtes at han har ADHD, og at arbeidsgiver ikke hadde oppfylt tilretteleggingsplikten slik at han kunne stå i arbeidsforholdet.

Arbeidsgiver hevdet at tilrettelegging var vanskelig tatt i betraktning de atferdsproblemene klager hadde, samt at tilrettelegging var forsøkt, men hadde mislyktes. Arbeidsgiver viste også til at det var ført bekymringssamtaler mellom klager og nærmeste leder, hvor klager hadde tilbakevist at problemene hadde noe med funksjonshemningen å gjøre.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at arbeidsgiver hadde handlet i strid med arbeidsmiljøloven ved at tilretteleggingsplikten ikke var oppfylt den tid klager sto i arbeidsforholdet. Ombudet la særlig vekt på at arbeidsgiver hadde forholdt seg for passiv i forhold til funksjonshemningen og de arbeidsmiljøproblemene som oppstod. Etter ombudets vurdering burde arbeidsgiver i en slik situasjon innhentet informasjon og veiledning fra kompetent hold om hva ADHD innebærer og hvordan arbeidsgiver kan tilrettelegge for dette.

Diskrimineringsgrunnlag: funksjonshemming.
Saksnummer: 06/1673.
Lovanvendelse: arbeidsmiljøloven § 13-1 jf § 13-2 første ledd d) og § 13-5.

Avgjørelse i Likestillings- og diskrimineringsnemda, Sak 21/2007, vedtak.

Arbeidsgiver hadde ikke oppfylt tilretteleggingsplikten overfor arbeidstaker med AD/HD. Arbeidsmiljøloven § 13-5.