Utenriksdepartementet diskriminerer på grunn av alder

UDs aspiranter må være mellom 25 og 32 år. Dette strider med arbeidsmiljøloven uttaler ombudet og har bedt departementet rydde opp.

Utenriksdepartementet hadde ved utlysning av stilling som aspirant fastsatt en aldersgrense på mellom 25 og 32 år. Ombudet fikk flere henvendelser vedrørende annonsen og valgte på eget initiativ å ta opp saken.

Ombudet fant at det forelå en saklig grunn til å sette en aldersgrense fordi UD har et legitimt behov for å ha aspirantene i arbeid over tid når de hadde bekostet aspirantopplæringen.

Spørsmålet var imidlertid om den aldersbegrensning som var satt var et uforholdsmessig inngrep overfor dem som var yngre enn 25 år og eldre enn 32 år gamle og som dermed ikke kunne søke.

Ombudet vurderte hvordan ressursene UD investerer i aspirantene står i forhold til den potensielle tjenestetiden aspirantene har igjen ved avsluttet opplæring. Ombudet fant at disse ikke sto i forhold til hverandre. Etter tre år med opplæring hadde aspirantene opptil 32 arbeidsaktive år foran seg.

Ombudet la også vekt på at det i forskrift om reglement om rekruttering og utdannelse i utenrikstjenesten, blir fastslått at det for personer med ”spesielle kunnskaper, evner og dyktighet” kunne gjøres unntak fra aldersbegrensningen som var satt i forskriften. Aldersgrensen i forskriften var mellom 21 og 30 år.

Konklusjon

Ombudet fant at både den øvre og nedre aldersgrensen stred mot reglene i arbeidsmiljøloven. Ombudet har bedt departementet om å formulere kravene til kandidatenes alder på en måte som er egnet til å realisere formålet med ordningen og som ikke virker urimelig, overfor godt kvalifiserte eldre og yngre søkere.

Diskrimineringsgrunnlag: Alder.
Saksnummer: 07/33.
Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven § 13-1(1) jf 13-3(2).