Reisebyrå handlet i strid med likestillingsloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok klage fra en kvinne som mente Reisebyrå gikk fra et tilbud om jobb da de fikk vite at hun var gravid. Klager mente at det var på grunn av hennes graviditet at de ikke lenger ønsket å ansette henne.

Klager søkte forskjellige jobber gjennom et rekrutteringsbyrå i Alta, og ble innstilt som nummer én til stilling som daglig leder hos Reisebyrået. På dette tidspunktet hadde klager allerede takket ja til et 6 måneders jobboppdrag i utlandet. I samtale med Reisebyrået ble partene enige om at tiltredelse skulle utsettes til klagers andre jobboppdrag var fullført.

Forsinkelser i forbindelse med dette utenlandske jobboppdraget medførte at klager måtte tiltre senere også i den nye jobben. etter nærmere forhandlinger med daglig leder hos reisebyrå ble partene enige om at klager kunne starte i siste halvdel av april. På grunn av reisen og firmaets møtevirksomhet fikk ikke partene tid til å møtes for å signere arbeidsavtale, men klager fikk tilsendt per e-post et forslag til arbeidsavtale til gjennomgang.

Noen uker senere blir klager klar over at hun er gravid og meddeler daglig leder ved reisebyrået om dette. Hun får beskjed om at dette må drøftes nærmere i styret og at hun vil få tilbakemelding etter dette. Styret kommer frem til at siden klager dermed ikke kunne begynne i jobben før om vel ett år, så satte det reisebyrået i en uløselig situasjon. På bakgrunn av dette ville ikke styret ansette henne.

Reisebyrået avviste at dette hadde noe med klagers graviditet å gjøre. De mente at det ikke forelå en arbeidsavtale, og dermed heller ingen tilbud om jobb. Reisebyrået viste videre til at de tidligere hadde ansatt gravide og i løpet av de siste årene hadde mange av deres ansatte avviklet foreldrepermisjon.

Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Å sette en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, regnes som direkte forskjellsbehandling. Slik forskjellsbehandling er unntaksvis tillatt når den har et saklig formål uavhengig av kjønn. I forholdsmessighetsvurde-ringen veies hensynet til arbeidstakeren opp mot hensynet til arbeidsgiveren. Utgangspunktet er at en arbeidsgiver ved vurderingen av søkere til en stilling ikke kan legge vekt på at en kvinne er gravid.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at det i denne saken forelå brudd på forbudet mot direkte diskriminering. Reisebyrået har ikke sannsynliggjort noen andre årsaker til fragåelse av forhandlinger om jobb enn klagers graviditet. Særlig fremgår dette av brevet fra reisebyråets advokat hvor det uttales at da klager på grunn av sin graviditet ikke kan begynne i jobben før om vel et år, så var det uaktuelt for styret å ansette henne

  • Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
  • Saksnummer: 07/84.
  • Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3.

Saken gikk til lagmannsretten. Saksreferanse:RG-2011-713