Arbeidsgivere har plikt til å aktivt vurdere lønnsutviklingen til kvinnelige ansatte som har vært i foreldrepermisjon

En kvinne mente seg forskjellsbehandlet på grunn av sine manglende lønnsjustering i forbindelse med uttak av foreldrepermisjon. Hun tok derfor kontakt med ombudet. Ombudet kom til arbeidsgivers manglende vurdering av kvinnens lønn var i strid med likestillingsloven.

Saken reiste prinsipielle viktige spørsmål om omfanget av arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillingsloven. Ombudet valgte derfor å behandle klagen fra kvinnen, selv om hun hadde avsluttet sitt arbeidsforhold med arbeidsgiveren.

Kvinnen klagde på at hennes lønnsutvikling hadde blitt dårlig som følge av at hun hadde avviklet foreldrepermisjon. All lønnjustering foregikk på grunnlag av individuelle prestasjoner, et system arbeidsgiveren benevner som ”pay for performance”.  Systemet åpnet ikke for vurdering av lønn etter tilbakekomst fra foreldrepermisjon. Kvinnens kollegaer hadde i en tidsperiode hvor det ble foretatt sammenligning fått et lønnsløft i gjennomsnitt på 20 %, varierende fra 6,3 til 41, 9 %. Kvinnen som klagde hadde i samme periode fått et lønnsløft på 5 % (tallene oppgitt av arbeidsgiveren selv). Sammenligningsperioden var fra 4 måneder før foreldrepermisjonen til 7 måneder etter at hun kom tilbake fra foreldrepermisjonen.

Ombudet mente at bedriften burde ha arbeidet aktivt for å rette opp eventuelle skjevheter som måtte ha oppstått som følge av at kvinne hadde vært ute i foreldrepermisjon. Når bedriften ikke hadde foretatt seg noe aktivt på dette punktet, men tvert i mot påpekte at de følger et lønnssystem som ikke tar høyde for problemstillingen, oppfylte ikke arbeidsgiveren etter ombudets vurdering plikten for å arbeide aktivt for likestillingen (aktivitetsplikten).

Konklusjon:

Ombudet konkluderte med at arbeidsgiveren handlet i strid med likestillingsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1a (aktivitetsplikt) da de ikke gjorde noe aktivt for å  vurdere om kvinnens lønn burde harmoniseres med de andre ansatte da hun kom tilbake fra foreldrepermisjon.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Saksnummer:  06/786
Lovanvendelse:  Likestillingsloven §§ 3 tredje ledd, jf. § 1a.

Les hele uttalelsen her.