Foreldrepermisjon og tiltredelsestidspunkt

En kvinnelig lærer henvendte seg til ombudet fordi hun mente at kommunen hadde handlet i strid med likestillingsloven da hun ikke fikk tiltre i utvidet stilling før hun var tilbake fra foreldrepermisjon. Før kvinnen gikk ut i foreldrepermisjon hadde hun en fast stilling på 60 prosent og et vikariat på 40 prosent. Under permisjonen søkte hun om å få utvidet sin faste stilling, slik at hun fikk en fast stilling på 100 prosent. Kommunen innvilget søknaden om utvidet stilling, men lot henne ikke få tiltre den utvidede delen før hun var tilbake fra foreldrepermisjon. Dette innebar at kvinnen tapte økonomisk, i tillegg til at hun mistet ansiennitet.

I saken var det på det rene at kvinnen ville fått tiltre på et tidligere tidspunkt om hun ikke var i foreldrepermisjon. Det var også på det rene at kvinnen ble stilt dårligere som følge av utsatt tiltredelsestidspunkt. Spørsmålet var dermed om kommunen hadde adgang til å forskjellsbehandle kvinnen, jf likestillingsloven § 3 fjerde ledd.

Ombudet kom etter en interesseavveining til at unntaksbestemmelsen i likestillingsloven ikke kom til anvendelse. Ombudet fant at kvinnens interesser i å tiltre stillingen det opprinnelige tidspunktet var større enn kommunens interesser i å utsette tiltredelsestidspunktet. Kommunen hadde ikke vist til at tidligere tiltredelse ville medføre ulemper for kommunen, mens kvinnen hadde vist til økonomisk tap og tap i ansiennitet.

Ombudet fant videre at likestillingshensyn talte for at kvinnen skulle få tiltre stillingen fra den dagen hun kunne ha tiltrådt stillingen om det ikke var for foreldrepermisjonen. En praksis som innebærer at man ikke får tiltre en stilling før endt foreldrepermisjon, vil særlig gå ut over kvinner. Spesielt hardt vil en slik praksis ramme i virksomheter hvor det er vanlig med kortvarige vikariater. En slik praksis innebærer, foruten eventuelle økonomiske konsekvenser, at kvinner som føder barn mister ansiennitet og tilknytning til arbeidslivet.

Ombudet kom frem til at kommunen ikke hadde grunnlag for å forskjellsbehandle kvinnen, og at det å utsette tiltredelsestidspunkt i denne konkrete saken dermed var i strid med likestillingsloven § 3.

Les hele uttalelsen her.

Diskrimineringsgrunnlag:  Kjønn
Saksnummer: 07/1783
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 annet ledd, jf § 3.